Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2022/128 E.  ,  2022/4446 K.SANĞIN, MÜVEKKILI HAKKINDA VERILEN MAHKÜMIYET KARARINI SÜRESI IÇERISINDE TEMYIZ ETMEMESI, MÜVEKKILINE AIT TEMYIZDEN FERAGAT DILEKÇESINDEKI IMZANINI ARAŞTIRILMAMASI NEDENIYLE VERILEN BOZMA TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
"İçtihat Metni"Görevi kötüye kullanma suçundan sanık G. K. hakkında, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair Bartın Ağır Ceza Mahkemesinin 25/02/2021 tarihli ve 2021/36 esas, 2021/71 sayılı Kararının;Dosya kapsamına göre, sanık Avukat G. K.'ın, müdafi sıfatıyla, müştekinin yargılandığı Alaplı Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/558 esasına kayden görülen kamu davasında, nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından müvekkilinin 6 yıl 3 ay hapis ve 1 yıl 8 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair 10/03/2017 tarih ve 2017/89 sayılı karara karşı yasal süresinde istinaf yoluna başvurması üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin 18/01/2018 tarih ve 2017/2239 Esas, 2018/57 sayılı istinaf isteminin esastan reddine dair verilen kararı 24/01/2018 tarihinde tebellüğ ettiği hâlde, yasal süresinden sonra 09/02/2018 tarihli dilekçe ile gecikmeli temyiz ederek, Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 30/10/2018 tarih ve 2018/3412 esas, 2018/13364 sayılı kararı ile temyiz isteminin reddine dair kararın verilmesine sebebiyet verdiği iddiası ile başlatılan soruşturmada, sanık avukat, müşteki tarafından imza edildiği belirtilen tarihsiz temyizden feragat beyanı içeren dilekçe ibraz etmiş ise de, şikayetçinin imzası ile ilgili beyanının alınmaması, imzalar arasında gözle görülür bariz farklılıkların bulunması ve avukatın feragat dilekçesi bulunmasına rağmen gecikmeli temyiz dilekçesi vermesi karşısında, toplanan mevcut delillerin son soruşturmanın açılması için yeterli olduğu, delillerin takdir ve değerlendirilmesinin de davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 09/11/2021 gün ve 94660652-105-74-15166-2021-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Bartın Ağır Ceza Mahkemesince verilen 25/02/2021 tarihli ve 2021/36 esas, 2021/71 sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 28/04/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu