Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2021/5689 E.  ,  2021/6761 K.1632 SAYILI KANUN UYARINCA FIRAR SUÇUNDAN YAPPILAN SORUTURMADA YAKALAMA SIRASINDA ASKER STATÜSÜ BITMESI NEDENIYLE YETKI TESPITINE ILIŞKIN ILAM ASKERİ CEZA KANUNU (1632) FİRAR VE CEZASI:
"İçtihat Metni"1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan şüpheli H. M. S. hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 15/10/2020 tarihli ve 2020/29997-61 soruşturma, 2020/4846 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 23/10/2020 tarihli ve 2020/5995 soruşturma, 2020/592 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair merci Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesinin 21/12/2020 tarihli ve 2020/489 Değişik iş sayılı Kararının;Dosya kapsamına göre, Adana 10. Tanker Üs Komutanlığı emrinde sözleşmeli er olarak görev yapan şüphelinin 23/03/2020 tarihinde birliğine dönmesi gerekirken dönmeyerek firar durumuna düştüğü, şüpheli hakkında çıkarılan yakalama kararı uyarınca 15/10/2020 tarihinde Amasya ilinde yakalandığı ve ifadesinin SEGBİS sistemi aracılığıyla alındığı, müsnet firar suçunun temadisinin Amasya'da sona erdiğinden bahisle Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 15/10/2020 tarihli yetkisizlik kararı üzerine, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının da 19/06/2019 tarihli, şüphelinin sözleşmesinin 30/03/2020 günü feshedilmiş olması nedeniyle askerlik statüsünün kalkmasıyla hukuken temadinin sona erdiği ve böylelikle temadinin sona erdiği yerin sözleşme feshinin yapıldığı yer olan Adana ili olduğundan bahisle karşı yetkisizlik kararı vermesi sonucunda meydana gelen yetki uyuşmazlığının çözümü için dosyanın gönderildiği merci tarafından yapılan inceleme neticesinde Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair karar verilmiş ise de;Somut olayda, sözleşmeli er olarak görev yapan şüphelinin 13/03/2020 tarihinde kanuni izin alarak 10 gün izne gönderildiği, 23/03/2020 tarihinde birliğine katılması gerekirken katılmadığı ve şüphelinin 30/03/2020 tarihinde saat 15:00 sıralarında birliğine geldiği ve 30/03/2020 tarihinde tekrardan firar ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle Tugay Komutanlığının 21/10/2016 tarihli "Sözleşmeli Erbaş ve Er Sözleşme Feshi" konulu yazısı ile 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 6/4. maddesi gereğince "yetersiz ve görevde başarısız olma" nedeni ile 30/03/2020 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmesinin feshedildiği, şüphelinin sözleşmesinin 30/03/2020 günü feshedilmiş olması nedeniyle askerlik statüsünün kalkmasıyla hukuken temadinin sona erdiği ve yakalandığı tarihte askerlik statüsünün bulunmadığı cihetle, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 18/05/2021 gün ve 94660652-105-05-484-2021-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:
Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesince verilen 21/12/2020 tarihli ve 2020/489 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 16/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu