Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2021/1847 E.  ,  2021/2049 K.5271 SAYILI KANUN'UN 161/7 MADDESİ GEREĞİNCE CBS'LER ARASINDAKİ YETKİ UYUŞMAZLIĞI NEDENİYLE 2. YETKİSİZLİK KARARINDAN SONRA YETKİ TESPİTİ YAPILMAMASI NEDENİYLE BOZMA İLAMI. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) YETKİSİZLİK İDDİASI
"İçtihat Metni"Resmi belgede sahtecilik suçundan şüpheli N.K. hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 18/01/2016 tarihli ve 2016/2166 soruşturma, 2016/185 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 10/01/2017 tarihli ve 2016/575 soruşturma, 2017/45 sayılı yetkisizlik kararı sonrasında, dosyanın tekrardan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 05/07/2018 tarihli ve 2017/4250 soruşturma, 2018/3360 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair merci İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/08/2018 tarihli ve 2018/1051 Değişik iş sayılı Kararının;5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/7. maddesinde yer alan "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." şeklindeki düzenleme uyarınca, somut olayda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı kendisine yetkisizlik kararı ile gelen dosyayı kendisi de yetkisizlik kararı verdikten sonra, yetki hususunda karar vermesi gereken en yakın Ağır Ceza merkezi olan Çorlu Ağır Ceza merkezine göndermesi gerekirken, dosyanın tekrardan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına 10/01/2017 tarihli ve 2016/575 soruşturma, 2017/45 sayılı yetkisizlik kararı ile gönderildiği, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 10/01/2017 tarihli yetkisizlik kararından sonra verilen yetkisizlik kararının hukuken geçersiz ve yok hükmünde olduğu gözetildiğinde, İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince 02/08/2018 tarihli karar ile kendisine gelen dosya hakkında yetkili olmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek, dosyanın yetkili Ağır Ceza merkezine gönderilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 27/10/2020 gün ve 94660652-105-59-14833-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ve Yargıtay 11. Ceza Dairesinin görevsizlik kararı ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:
Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 02/08/2018 tarihli ve 2018/1051 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 22/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu