Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2021/1586 E.  ,  2021/1698 K.MILLETVEKILININ SEÇIM ÖNCESI VE SONRASI IŞLEDIĞI SUÇ NEDENIYLE SORUŞTURMAYA YETKILI CBS'NIN TESPITINE ILIŞKIN ILAM.TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU (2911) TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
"İçtihat Metni"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davranmak suçundan şüpheli K. K. hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 29/06/2017 tarihli ve 2017/106559 soruşturma, 2017/8430 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama ve halkı kin ve nefrete teşvik etme suçlarından anılan şüpheli hakkında suç yeri bakımından dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 13/07/2017 tarihli ve 2017/15646 soruşturma, 2017/1144 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/07/2017 tarihli ve 2017/636 değişik iş sayılı kararını takiben, 15/08/2017 tarihli ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan suç yeri itibarıyla dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 19/03/2020 tarihli ve 2017/131992 soruşturma, 2020/4196 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 01/07/2020 tarihli ve 2020/102306 soruşturma, 2020/9927 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesinin tarihsiz ve 2020/924 Değişik iş sayılı Kararının;1)25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 146. maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161 inci maddesine eklenen 9. fıkrasında yer alan, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bulunur." şeklindeki ve aynı Kanun’un Geçici 3. maddesinde yer alan, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletvekilleri hakkında açılmış olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanunun 161 inci maddesine eklenen dokuzuncu hükmü uyarınca yetkisizlik ve görevsizlik kararı verilemez; bu davalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerce bakılmaya devam olunur. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletvekilleri hakkında başlatılmış soruşturmalarda da bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanunun 161 inci maddesine eklenen dokuzuncu fıkra hükmü uyarınca yetkisizlik kararı verilemez." şeklindeki düzenlemeler uyarınca, milletvekillerinin seçimden önce veya sonra işlediği iddia olunan suçlara ilişkin soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, söz konusu madde metninin anılan değişiklikten önce başlatılan soruşturmalarda uygulanamayacağı, somut olayda şüpheli K. K. hakkında, 15/06/2017 tarihinde işlediği iddia edilen suç kapsamında yürütülen soruşturmanın 29/06/2017 tarihinde başlandığının anlaşıldığı, bu nedenle şüpheli hakkında genel yetki hükümlerine göre suçun işlendiği yer olan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde,Kaldı ki;2)Her ne kadar Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/07/2017 tarihli kararını müteakip, sırasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 19/03/2020 tarihli ve 2017/131992 soruşturma sayılı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 01/07/2020 tarihli ve 2020/102306 soruşturma sayılı kararlarıyla yetkisizlik kararı verilmesi üzerine, merci Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesinin tarihsiz kararı ile esastan bir inceleme yapılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine yönelik karar verilmiş ise de; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/7. maddesinde yer alan "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir" şeklindeki düzenleme uyarınca yetkili savcılığın tespitine ilişkin ilk olarak verilen Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/07/2017 tarihli ve 2017/636 değişik iş sayılı kararının kesin olduğu anlaşılmakla, Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesince artık esastan bir inceleme yapılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 07/12/2020 gün ve 94660652-105-06-15338-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Kanun yararına bozma istemine dayanan (2) numaralı ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden bu talebin kabulü ile Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen bila tarihli ve 2020/924 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, (2) numaralı bozma gerekçesine nazaran (1) numaralı kanun yararına bozma istemi ile ilgili olarak bir karar verilmesine yer olmadığına, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 08/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu