Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2021/1499 E.  ,  2021/1687 K.ASKERI CEZA KANUNUNUN 66. MADDESI UYARINCA FIRAR VE IZIN TECAVÜZÜ SUÇLARINDA YETKILI CBS'NIN TEMADININ KESILDIĞI YER OLDUĞUNA DAIR ILAM. ASKERİ CEZA KANUNU (1632) Madde 66
"İçtihat Metni"1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan şüpheli M. Ö. hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının 08/07/2020 tarihli ve 2020/2170 soruşturma, 2020/138 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 27/09/2020 tarihli ve 2020/9521 soruşturma, 2020/825 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair merci Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesinin 27/10/2020 tarihli ve 2020/497 Değişik iş sayılı Kararının;Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 21/02/2018 tarihli ve 2018/1895 esas, 2018/1101 karar sayılı ilâmında yer alan, “1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 66. maddesinde düzenlenen firar ve izin tecavüzü suçlarının, Anayasa Mahkemesinin 11/04/2012 tarihli, 2011/111 Esas ve 2012/56 sayılı, Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 01/04/2004 tarihli, 2004/66 Esas ve 2004/61 sayılı Kararları ile Askeri Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da vurgulandığı gibi mütemadi (kesintisiz) suçlardan olup, suçun temadinin başladığı ve sona erdiği süreçte işlendiği, kıt'asından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşmak suretiyle işlenen firar suçu ile kıt'asından veya görevini yapmakta olduğu yerden izin, istirahat veya hava değişimi alarak ayrılanlardan, dönmeye mecbur oldukları günden itibaren altı gün içerisinde özürsüz olarak gelmemek suretiyle işlenen izin tecavüzü suçunun yakalanma ya da birliğine katılma ile son bulduğu, dolayısıyla bu suçlarda temadinin sona erdiği bir başka anlatımla kesintinin gerçekleştiği yer mahkemesinin yetkili olduğu...” şeklindeki açıklamalar karşısında, söz konusu suçun kesintisiz suçlardan olduğu ve şüphelinin 19/06/2020 tarihinde Çorum ilçesinde yakalanması ile kesintinin gerçekleştiği, yetkili yerin Çorum ili yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 29/12/2020 gün ve 94660652-105-38-18347-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince verilen 27/10/2020 tarihli ve 2020/497 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 08/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu