Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2021/1495 E.  ,  2021/1685 K.MÜLAKAT CBS TARAFINDAN ACM'YE DAVA AÇILMAK ÜZERE DÜZENLENEN FEZLEKE UYARINCA TANZİM EDİLEN İDDİANAMENİN İADE EDİLMESİNİ MÜTEAKİP , İTİRAZ EDİLMEDEN KESİNLEŞMESİ SONRASI YETKİLİ YERİN MÜLAKAT CBS OLMADIĞINA DAİR İLAM CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) YETKİSİZLİK İDDİASI
"İçtihat Metni"Rüşvet almak ve vermek suçlarından şüpheliler K. Ç. ve diğerleri haklarında Milas Cumhuriyet Başsavcılığının 25/10/2018 tarihli ve 2018/4013 soruşturma, 2018/114 sayılı fezlekesine istinaden düzenlenen Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının 06/11/2018 tarihli ve 2018/13444 soruşturma, 2018/3150 esas, 2018/198 sayılı iddianamesinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174/1-a maddesi gereğince iadesine dair Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinin 09/11/2018 tarihli ve 2018/190 iddianame değerlendirme sayılı kararının itiraz edilmeksizin kesinleşmesini müteakip, iddianamenin iadesi kararında belirtilen eksikliklerin soruşturmanın genişletilmesi suretiyle giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması yetki ve görevinin Milas Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğundan bahisle, dosyanın Milas Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının 30/11/2018 tarihli ve 2018/14131 soruşturma, 2018/694 sayılı yetkisizlik kararını takiben, bu kez söz konusu iade kararındaki eksikliklerin tamamlanmasının ivedi ve zorunlu işlerden olmadığı ve talimat yoluyla giderilebileceği gerekçesiyle dosyanın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 16/10/2020 tarihli ve 2020/6876 soruşturma, 2020/354 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Milas Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair merci Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/11/2020 tarihli ve 2020/1880 Değişik iş sayılı Kararının;Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 27/11/2015 tarihli ve 2015/11027 esas, 2015/16779 karar sayılı ilamında, ".... şüpheliler haklarında Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146 soruşturma, 2014/11 sayılı Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben düzenlenen fezlekesini müteakip, iş bu fezlekede herhangi bir eksiklik tespit edilmediğinden iadesine yönelik karar verilmeyerek bu kez Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının 18/12/2014 tarihli ve 2014/7871 soruşturma, 2014/2261 Karar ve 2014/173 sayılı iddianamesi ile şüpheliler haklarında Karabük Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı ve anılan mahkemenin 05/01/2015 tarihli ve 2014/175 iddianame değerlendirme sayılı kararı ile iddianamenin iadesine yönelik karar verildiği ve söz konusu iade kararına, itiraz da edilmediğinin anlaşılması karşısında, bu aşamadan sonra Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca iade kararında belirtilen eksiklikler bizzat giderilerek şüpheliler hakkında yeniden kamu davası açılabileceği veya lazım görülen diğer kararların verilebileceği gibi, gerek görülmesi halinde Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazılması yoluyla yerinde giderilmesi gerekli görülen ivedi ve zorunlu eksikliklerin tamamlattırılması yoluna gidilebileceği hususları dikkate alındığında, belirtilen yollara başvurulmaması hususu değerlendirilmeden ve soruşturmayı yürütmekle yetkili savcılığın Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu gözetilmeden yazılı şekilde Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden..." şeklinde belirtildiği üzere, Dosya kapsamına göre, Milas Cumhuriyet Başsavcılığının 25/10/2018 tarihli fezlekesi ile soruşturma dosyasının fezlekeye bağlanılarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve anılan Başsavcılık tarafından düzenlenen 06/11/2018 tarihli iddianamenin, 5271 sayılı Kanun'un 174/1-a maddesi gereğince Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinin 09/11/2018 tarihli kararı ile iade edildiği ve iade kararının itiraz edilmeksizin kesinleştiğinin anlaşılması karşısında, ilgili soruşturma dosyasının bu aşamadan itibaren Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu ve dosya içeriğinden tespit edilecek eksikliklerin ancak mahalline talimat yazılması suretiyle giderilmesi talep edilebileceğinden, mercince Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılması yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 29/12/2020 gün ve 94660652-105-48-19350-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 02/11/2020 tarihli ve 2020/1880 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 08/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu