Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2020/6879 E.  ,  2021/1054 K.5237 SAYILI KANUN'UN 125/2 MADDESI GEREĞINCE YAPILAN SORUŞTURMALARDA SÖYLEMDEN HABERDAR OLUNAN YER MAHKEMENIN YETKILI OLDUĞUNA DAIR ILAMTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 125
"İçtihat Metni"Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan şüpheli C. K. hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 02/07/2020 tarihli ve 2020/104480 soruşturma, 2020/9936 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 17/07/2020 tarihli ve 2020/109476 soruşturma, 2020/7872 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, yetki uyuşmazlığının çözümü için dosyanın mercine gönderilmesi üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/08/2020 tarihli ve 2020/793 Değişik iş sayılı Kararının;Dosya kapsamına göre, müşteki vekilinin 12/06/2020 havale tarihli şikâyet dilekçesi içeriğine göre, müştekinin Ankara ilinde bulunduğu sırada sosyal medya hesabına giriş yaptığında suça konu iletileri gördüğü, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 06/02/2020 tarihli ve 2019/8231 esas, 2020/2695 karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, "...ileti yolu ile gerçekleştirilen hakaret... suçlarına ilişkin açılan davaya bakma yetkisinin, söz konusu eylemlerden haberdar olunan yerdeki Mahkemeye ait olduğu..." nazara alındığında hakaret içeren iletilerden Ankara ilinde haberdar olunduğu cihetle, suç yerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 27/10/2020 gün ve 94660652-105-34-13687-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 06/08/2020 tarihli ve 2020/793 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 11/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

UYAP Entegrasyonu