Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)


5. Ceza Dairesi 2011/8215 E., 2011/23711 K.

5. Ceza Dairesi 2011/8215 E., 2011/23711 K.
5275 CGTİHK 5 MADESİNE GÖRE HAGB ŞARTA BAĞLI TUTULMUŞSA İNFAZI CUMHURİYET SAVCILIĞI YAPACAK
"İçtihat Metni"

Zimmet suçundan sanık M... Ç...'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 202/1, 219/3, 59/2, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 11 ay 10 gün hapis ve 176,48 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/9. maddesi uyarınca katılanın maddi zarar miktarı 637,48 Türk lirasını bir seferde ödemesi şartıyla sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5271 sayılı Kanunun 231/8. maddesi gereğince sanığın 5 sene süreyle denetime tabi tutulmasına dair, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.03.2010 tarihli ve 2004/267 Esas, 2010/33 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca anılan ilamın yerine getirilip getirilmediğinin takibinde denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüğünün görevi bulunmadığından bahisle mahkemesine iade edilmesi üzerine, ilamat evrakının gereğinin yerine getirilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine ilişkin aynı Mahkemenin 25.10.2010 tarihli ve 2004/267 Esas, 2010/33 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile kararın kaldırılmasına ilişkin Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.11.2010 tarihli ve 2010/810 değişik iş sayılı kararının;

Suçun işlenmesiyle mağdurun veya müştekinin uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi şartıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi durumunda, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 5. maddesi gereğince hükmün Cumhuriyet Başsavcılığınca infaz edilmesi gerektiği cihetle, itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 15.06.2011 gün ve B.03.0.CIG.0.00.00.04-105-25-4405-2011/7786/34111 sayılı kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 5, Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 51/2, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 79/1 ve 122/1-2 maddeleri ile dosya içeriğine nazaran kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde olduğundan Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesinden kesin olarak verilen 22.11.2010 gün ve 2010/810 değişik iş sayılı kararın CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahkemesince yapılmasına ve dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu