Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)


5. Ceza Dairesi 2011/7298 E., 2011/5029 K.

5. Ceza Dairesi 2011/7298 E., 2011/5029 K.
5271 sayılı C.M.K m23/3İlk yargılamada görev alan mahkeme başkanının, yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair kararda görev almış olmasıYargılamanın yenilenmesi
"İçtihat Metni"

Cinsel saldırı suçundan sanık A…

… B…

…'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102/2, 102/3-d, 62/1. maddeleri uyarınca 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Bolu Ağır Ceza Mahkemesinin 08/11/2005 tarihli ve 2005/37 esas, 2005/304 sayılı kararının Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 18/05/2010 tarihli ve 2006/8393 esas, 2010/3649 sayılı kararı ile onanarak kesinleşmesini müteakip, sanık vekili tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin aynı Mahkemenin 23/08/2010 tarihli ve 2010/912 değişik iş sayılı kararına yapılan itirazın reddine dair Düzce Ağır Ceza Mahkemesinin 04/09/2010 tarihli ve 2010/985 değişik iş sayılı kararının;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 23/3. maddesinde yer alan "Yargılamanın yenilenmesi hâlinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamaz." şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun'un 318/1. maddesindeki "Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir." biçimindeki düzenleme karşısında, ilk kararı veren hâkimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu nedenle adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hâkimin, yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği cihetle, somut olayda ilk yargılamada görev alan mahkeme başkanının yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair kararda da görev almış olduğu gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 17.04.2011 gün ve 19918 sayılı kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriğinin yerinde olduğu, Hakim Ş... D...'in ilk kararı veren heyette de yer aldığı anlaşıldığından, Düzce Ağır Ceza Mahkemesinin 04.09.2010 tarihli 2010/985 Değişik İş sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın merciine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 29.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu