Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)


5. Ceza Dairesi 2010/6074 E., 2010/6241 K.

5. Ceza Dairesi 2010/6074 E., 2010/6241 K.
ALENEN HAYASIZCA HAREKET-SUÇ TARİHİ ESKİ İSE 765 TCK LEHEDİR
"İçtihat Metni"

Alenen hayasızca vaz'u harekette bulunmak suçundan sanık A... S...'ın 5237 sayılı TCK.nun 225. maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.06.2008 gün ve 2004/467 Esas, 2008/342 sayılı kararının;

Mahkemece suç tarihinin 05.06.2004 olarak kabul edilerek sanığın alenen hayasızca vaz'u harekette bulunmak olarak tespit edilen eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK.nun 225. maddesine göre 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına şeklinde hüküm kurulmuş ise de, mülga 765 sayılı TCK.nun alenen hayasızca vaz'u hareket suçunu düzenleyen 419/ilk cümlesinde 15 günden 2 aya kadar hapis ve adli para cezasının öngörülmesi karşısında, 765 sayılı Kanunun anılan hükmünün sanık lehine olduğu gözetilmeksizin 5237 sayılı Kanunun 225. maddesi hükmünün uygulanması suretiyle fazla ceza tayin edilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 27.05.2010 gün ve 33698 sayılı Kanun Yararına Bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriğinin yerinde olduğu anlaşıldığından Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.06.2008 tarihli 2004/467 Esas, 2008/342 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, mahkemece teşdiden ceza tayin edildiğinden ve takdir hakkı kullanılması gerektiğinden, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın merciine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 15.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu