Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)

4. Ceza Dairesi         202289608 E.  ,  2022/24442 K.AYNI EYMEDEN VERILEN IKI AYRI HÜKÜM BULUDUĞUNDAN HÜKÜM KANUN YARARINA BOZULMASINA KAMU DAVASININ REDDINETÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) HAKARET
"İçtihat Metni"Hakaret suçundan sanık C. D. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265/1, 265/4 ve 43/2. maddeleri gereğince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 04.03.2021 tarihli ve 2020/114 esas, 2021/200 sayılı kararının Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 08/06/2022 gün ve 2022/69760 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi: İstem yazısında; Hukuksal Değerlendirme: 5271 sayılı CMK'nın 223. maddesinin 7. fıkrasında "Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa, davanın reddine karar verilir" hükmü yer almaktadır. Mükerrer davadan bahsedilebilmesi için, sanık hakkında açılan her bir davanın tarafları, suç tarihleri ve olayının aynı olması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında sanık hakkında mükerrer açıldığı iddia edilen kamu davaları incelendiğinde; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 30/01/2020 tarihli ve 2019/103882 soruşturma sayılı iddianamesiyle sanığın görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açıldığı, iddianamede suç tarihinin 29/10/2019 olarak gösterildiği, yapılan yargılama sonucunda Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 04/03/2021 tarihli ve 2020/114 esas, 2021/200 sayılı kararıyla sanığın mahkumiyetine karar verildiği ve istinaf edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Yine aynı sanık hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 07/01/2020 tarihli ve 2019/107427 soruşturma, 2020/709 esas, 2020/551 sayılı iddianamesi ile aynı olaya ilişkin sanığın görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açıldığı, iddianamede suç tarihinin 29/10/2019 olarak gösterildiği, yapılan yargılama sonucunda Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesinin 23/03/2021 tarihli ve 2020/111 esas, 2021/440 sayılı kararı ile sanığın mahkumiyetine karar verildiği ve istinaf edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. İddianamelerdeki suç tarihlerinin ve olayların aynı olduğu anlaşılmış olup, aynı sanığın görevi yaptırmamak için direnme eylemine yönelik aynı eyleminden dolayı verilen iki ayrı hükmün bulunduğu belirlenmiştir. Bu suretle aynı eylem nedeniyle açılan davanın Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5271 sayılı CMK'nın 223. maddesinin 7. fıkrası uyarınca reddine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, hukuka aykırı bulunmuştur. Sonuç ve Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemi doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, 1- Görevi yaptırmamak için direnme suçundan sanık Caner Demirci hakkında Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 04/03/2021 tarihli ve 2020/114 esas, 2021/200 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 2- Aynı Kanun maddesinin 4-d fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak, mahkumiyet hükmünün KALDIRILMASINA, mükerrer açılan kamu davasının CMK'nın 223/7. maddesi uyarınca REDDİNE, dosyanın Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 06/12/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu