Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)

4. Ceza Dairesi         2022/8702 E.  ,  2022/21990 K.HÜKMÜN AÇIKLANIP GERI BIRAKILMASINA DAIR KARAR VERILEMEYECEĞI GÖZETILMEDEN ITIRAZIN KABULÜ YERINE RED KARARI VERILMESI TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 125
"İçtihat Metni"Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit suçlarından sanık A. A.'un, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/4, 106/1-2. cümle, 62/2 (iki kez) ve 52/1.(iki kez) maddeleri gereğince 2.120,00 Türk lirası ve 500,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 23/09/2021 tarihli ve 2019/407 esas, 2021/522 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/10/2021 tarihli ve 2021/1153 değişik iş sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 12/05/2022 gün ve 2022/55998 sayılı istem yazısıyla Dairemize gönderilen dava dosyası incelendi. İstem yazısında; "Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 20/09/2021 tarihli 2021/10150 esas, 2021/12427 sayılı kararında "..Sanığın adli sicil kaydında yer alan kasten yaralama suçundan verilen Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 27/11/2019 tarihli ve 2019/394 esas, 2019/718 karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 31.01.2020 tarihinde kesinleşmesi üzerine bu suç yönünden sanık hakkında denetim süresi başlamıştır. Böylece CMK’nın 231/8. maddesindeki; “Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez” şeklindeki düzenleme gereğince inceleme konusu kasten basit yaralama suçu yönünden sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyecektir. Sanığın inceleme konusu kasten basit yaralama suçunu adli sicil kaydındaki kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleşme tarihinden önceki bir tarihte gerçekleştirmiş olmasının önemi bulunmamaktadır. Zira sanığın bu suçtan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının denetim süresi 31/01/2020 tarihinde başlamış ve incelenen kasten basit yaralama suçundan mahkemece 30/09/2020 tarihinde karar verilmiştir. 31/01/2020 tarihinden sonra sanık hakkında kasıtlı bir suçtan yeni bir hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi mümkün bulunmamaktadır..." şeklinde açıklamaya yer verildiği, Somut incelemeye konu dosyada, sanığın sabıkasında daha önce işlemiş olduğu suç nedeniyle, Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/08/2017 tarihli ve 2018/146 esas, 2018/517 sayılı kararı ile verilen ve 16/10/2018 tarihinde kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararının bulunduğu, işbu yargılamaya konu suç 31/01/2018 tarihinde işlenmiş ise de, kararın evvelce işlenen suçun denetim süresi içinde 23/09/2021 tarihinde verildiği cihetle, 5271 sayılı Kanun’un 231/8. maddesindeki "... Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.” şeklindeki hükme nazaran, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyeceği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilmektedir. Hukuksal Değerlendirme: 5560, 5728, 5739, 6008 ve 6545 sayılı Kanunlarla 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alındığında, hükmün açıklanmasının geri bırakılabilmesi için; 1) Suça ilişkin olarak; a- Yargılama sonucu hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası olması, b- Suçun Anayasa'nın 174. maddesinde güvence altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlardan olmaması, 2) Sanığa ilişkin olarak; a- Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, b- Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, c- Mahkemece sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önüne alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate ulaşılması, d- Sanığın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğine dair bir beyanının olmaması, e- Sanık hakkında daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmemiş olması, şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Tüm bu şartların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek ve onsekiz yaşından büyük olan sanıklar beş yıl, suça sürüklenen çocuklar ise üç yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulacaktır. 6545 sayılı Kanun'un 72. maddesiyle CMK'nın 231/8. maddesinde "Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez..." şeklinde ek düzenleme getirilmiştir. Kurulan hükmün sanık hakkında hukuksal bir sonuç doğurmamasını ifade eden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, davayı sonuçlandıran ve uyuşmazlığı çözen bir “hüküm” değildir. Bunun sonucu olarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, 5271 sayılı CMK’nın 223. maddesinde sayılan hükümlerden olmadığından, bu tür kararların kanun yararına bozulması durumunda yargılamanın tekrarlanması yasağına ilişkin kurallar uygulanamayacağı gibi, davanın esasını çözen bir karar bulunmadığı için verilecek hüküm veya kararlarda lehe ve aleyhe sonuçtan da söz edilemeyecektir. İnceleme konusu somut olayda; sanığın adli sicil kaydında 03/12/2018 tarihinde kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğu, inceleme konusu dosyada suçu 31/01/2018 tarihinde işlemiş ise de; sabıkadaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının denetim süresi içinde 23/09/2021 tarihinde verildiğinin anlaşılması karşısında; CMK'nın 231/8. maddesindeki "Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez..." şeklindeki düzenlemeye istinaden sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilemeyeceği gözetilmeden itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Sonuç ve Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, 1- İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/10/2021 tarihli ve 2021/1153 Değişik İş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 2- CMK'nın 309. maddesinin 4-a fıkrası gereğince, sonraki işlemlerin mahallinde tamamlanmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 08/11/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu