Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)

4. Ceza Dairesi         2022/8701 E.  ,  2022/21425 K.HAKARET SUÇUNA ILIŞKIN ÖZEL HÜKÜM OLAN TCKNIN 129. MADDESI TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 129
"İçtihat Metni"Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan sanık E. E. B. hakkında basit yargılama usulü uygulanmak suretiyle yapılan yargılama sonunda, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/3-a, 62/1 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251/3. maddeleri gereğince 4.560,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Gölbaşı (Ankara) 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 31/05/2021 tarihli ve 2020/341 esas, 2021/202 sayılı kararına karşı sanık müdafii tarafından yapılan itiraz üzerine, duruşma açılarak genel hükümlere göre yapılan yargılama neticesinde, atılı suçtan sanığın 5237 sayılı Kanun'un 125/1, 125/3-a, 29 ve 62/1. maddeleri gereğince 4.540,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Gölbaşı (Ankara) 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/10/2021 tarihli ve 2021/223 esas, 2021/324 sayılı kararının Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12/05/2022 gün ve 2022/54073 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi: İstem yazısında; "5237 sayılı Kanun'un 129/1. maddesinde yer alan, “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez. Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir” şeklindeki hüküm ile hakaret suçu ile ilgili özel tahrik düzenlemesinin yapıldığı, somut olayda Mahkemece sanığın hakaret fiilini, müştekinin haksız eylemlerinden dolayı tahrik altında işlediğinin kabul edilmesine rağmen, yapılan haksız tahrik uygulamasında, hakaret suçuna ilişkin özel hüküm olan ve daha lehe düzenlemeler içeren anılan Kanun'un 129. maddesi yerine, aynı Kanun'un genel tahrike dair 29. maddesinin uygulanmasında isabet görülmemiştir." denilmektedir. Hukuksal Değerlendirme: Hakaret suçlarında özel tahrik hükümleri içeren TCK'nın 129. maddesinin 1. fıkrası: “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” hükmünü içermektedir. Genel bir tahrik hükmü olan TCK'nın 29. maddesi ise: “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on sekiz yıldan yirmi dört yıla ve müebbet hapis cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.” şeklinde düzenlenmiştir. İnceleme konusu somut olayda, mahkemece hakaret suçundan mahkum edilen sanığın, eylemini haksız tahrik altında işlediğinin kabulüyle, TCK'nın 29/1. maddesi uyarınca cezasından 1/4 oranında indirim yapıldığı ve sanığın neticeten 4.540,00 TL adli para cezasıyla cezalandırıldığının anlaşılması karşısında; haksız tahrik uygulamasında, hakaret suçuna ilişkin özel hüküm olan ve daha lehe düzenlemeler içeren TCK'nın 129. maddesi yerine, aynı Kanunun genel tahrike dair 29. maddesinin uygulanması hukuka aykırıdır. Sonuç ve Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemi doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, 1- Gölbaşı (Ankara) 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/10/2021 tarihli ve 2021/223 esas, 2021/324 sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 2- Bozma nedenine göre karardaki hukuka aykırılığın, CMK'nın 309. maddesinin 4-d fıkrası uyarınca Yargıtay tarafından düzeltilmesini gerektirdiğinden ve mahkemesince yapılan uygulama da gözetilerek, a) Sanığın TCK’nın 125/3-a maddesi uyarınca 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, b) TCK'nın 129/1. maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim yapılarak 243 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, c) TCK'nın 62/1. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 202 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına, d) Sanığa verilen 202 gün adli para cezasının TCK' nın 52/2. maddesi uyarınca bir günlüğü 20,00 TL üzerinden hesaplanarak, sanığın 4,040 TL adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, 3) İnfazın bu miktar üzerinden yapılmasına, kararda yer alan diğer hususların olduğu gibi bırakılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01/11/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu