Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)

4. Ceza Dairesi         2022/3629 E.  ,  2022/8676 K."LAVUK" KESILEMESINN KULLANILIŞ ŞEKLI VE ÇÜMLÜ KURGUSU DIKKATE ALINDIĞINDA KABA SÖZ KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILECEĞITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) HAKARET
"İçtihat Metni"Hakaret suçundan sanık T. B.'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetime süresine tâbi tutulmasına dair Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 30/06/2016 tarihli ve 2016/302 esas, 2016/459 sayılı kararının 12/07/2016 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde 23/08/2018 tarihinde kasıtlı olarak işlediği nitelikli hırsızlık suçundan mahkûm olduğunun ihbar edilmesi üzerine, hakkındaki hükmün açıklanması ile 5237 sayılı Kanun’un 125/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/11/2019 tarihli ve 2019/957 esas, 2019/790 sayılı kararının Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14/01/2022 gün ve 2021/155956 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:İstem yazısında; “Dosya kapsamına göre, sanığın, katılana yönelik sarf ettiği ''seni buraya gömerim lan, lavuk sen benim kim olduğumu biliyormusun" şeklindeki sözler nedeniyle hakkında hakaret ve tehdit suçlarından açılan dava sonucunda yapılan yargılamada, ''lavuk'' kelimesi nedeniyle hakaret suçundan mahkumiyetine karar verilmiş ise de, anılan kelimenin kullanış şekli ve cümle kurgusu dikkate alındığında kaba söz kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, kullanılan sözün niteliği ve sanığın amacının katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, sanığın hakaret suçundan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir.Hukuksal Değerlendirme:Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. İncelenen somut olayda; sanığın katılana hitaben söylediği iddianamede tanımlanıp, mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.Sonuç ve Karar
Yukarıda açıklanan nedenlerle;Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, a-Hakaret suçundan sanık Tuna Bahçeci hakkında kurulan Gaziantep 25.Asliye Ceza Mahkemesinin 18/11/2019 tarihli ve 2019/957 esas, 2019/790 sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, b-Hükümdeki hukuka aykırılık sanığa verilen cezanın kaldırılmasını gerektirmekle, aynı Kanunun 4/d fıkrası gereğince, sanığın hakaret suçundan BERAATİNE, c-Sanığın beraat etmesi nedeni ile bu suç için yapılan yargılama giderinin Hazine üzerinde bırakılmasına, d- Dosyanın Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 29/03/2022 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

UYAP Entegrasyonu