Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)

4. Ceza Dairesi         2021/6120 E.  ,  2021/14546 K.SONUÇ CEZANIN DOĞRU OLARAK TESPITI DURUMUNDA HESAP HATALARININ SONUCU ETKILI OLMAYACAĞINI DAIR RET ILAMI.TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 125
"İçtihat Metni"Hakaret suçundan sanık H. Ü'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 125/4, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 1.740,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Gölcük 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/10/2019 tarihli ve 2019/163 esas, 2019/719 sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/01/2021 gün ve 2021/2598 sayılı istem yazısıyla dava dosyaları Daireye gönderilmekle incelendi: İstem yazısında “Dosya kapsamına göre, sanık hakkında hakaret suçu nedeniyle, 5237 sayılı Kanun’un 125/1. maddesi uyarınca tayin edilen 90 gün adli para cezasından, aynı Kanun’un 125/4. maddesi gereğince 1/4 oranında arttırım yapılması neticesinde 112 gün adli para cezası yerine 125 gün adli para cezasına hükmedilmesini müteakip, anılan Kanun'un 62/1. maddesi uyarınca yapılan 1/6 oranındaki indirim neticesinde 93 gün adli para cezası yerine, 87 gün adli para cezasına hükmedilerek, bu cezanın aynı Kanun’un 52/2. maddesi gereğince günlüğü 20,00 Türk lirası üzerinden paraya çevrilmesi sonucu 1.860,00 Türk lirası yerine, 1.740,00 Türk lirası adlî para cezasına karar verilmek suretiyle eksik ceza tayin olunmasında isabet görülmemiştir..” denilmektedir. Hukuksal Değerlendirme: Sanık hakkında hakaret suçundan, TCK’nın 125/1, maddesi gereğince 90 gün adli para cezasına hükmedildiği, bu ceza miktarı üzerinden aynı Kanunun 125/4. maddesindeki emredici hükme aykırı şekilde "1/6" yerine "1/4" oranında artırım yapıldığı ve ayrıca hesap hatası sonucunda 105 gün yerine 125 gün adli para cezası belirlendiği, TCK’nın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılırken de hesap hatası sonucu 87 gün adli para cezası belirlemek suretiyle 1.740 TL adli para cezası olarak sonuç ceza doğru belirlendiğinden Kanun yararına bozma yoluyla giderilmesi gereken bir hukuka aykırılık tespit edilmediği anlaşıldığından kanun yararına bozma talebinin reddine karar verilmiştir. Sonuç ve Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görülmediğinden, CMK'nın 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZMA İSTEĞİNİN REDDİNE, Dosyanın Yüksek Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 20/05/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu