Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)

4. Ceza Dairesi         2021/30773 E.  ,  2021/25556 K.HAKARET SUÇUNA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜM OLAN VE DAHA LEHE DÜZENLEMELER İÇEREN TCK'M. 129 YERİNE AYNI KANUNUN GENEL TAHRİKE İLİŞKİN 29. MADDESİNİN UYGULANMIS HUKUKA AYKIRIDIR TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) HAKARET
"İçtihat Metni"Hakaret suçundan sanık E. Ö. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/3-a, 125/4, 43, 29 ve 62. maddeleri ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251/3. maddesi uyarınca 8 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının aynı Kanun’un 58. maddesi uyarınca ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine dair Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/01/2021 tarihli ve 2020/600 esas, 2021/46 sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18/06/2021 gün ve 2021/58890 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:İstem yazısında;"1-Sanık hakkında ikinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanmasına esas alınan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/11/2011 tarihli ve 2011/252 esas, 2011/310 sayılı kararı ile sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmadığının anlaşılması karşısında, 11/11/2018 tarihinde işlenen inceleme konusu suça ilişkin olarak sanığın dosya içerisinde mevcut adlî sicil kaydına göre mükerrir olduğu sabit olmakla beraber, ikinci kez tekerrüre esas alınabilecek başka adli sicil kaydının da bulunmadığı, 5237 sayılı Kanun’un 58/1. maddesinde yer alan “Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır.” şeklindeki düzenleme gereğince sanık hakkında sadece tekerrür hükümleri uygulanması yerine ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanarak, yazılı şekilde karar verilmesinde,2-5237 sayılı Kanun'un 129/1. maddesinde yer alan “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” şeklindeki hüküm ile hakaret suçlarına özel tahrik düzenlemesi yapıldığı, somut olayda Mahkemece sanığın hakaret fiilini, müştekinin haksız eyleminden dolayı tahrik altında işlediğinin kabul edilmesine rağmen, yapılan haksız tahrik uygulamasında, hakaret suçuna ilişkin özel hüküm olan ve daha lehe düzenlemeler içeren 5237 sayılı Kanun'un 129. maddesi yerine, aynı Kanun'un 29. maddesinin uygulanmasında, isabet görülmemiştir." denilmektedir.Hukuksal Değerlendirme:1)“1” numaralı istem açısından yapılan değerlendirmede,5237 sayılı TCK'nın “suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular” başlıklı 58. maddesinde; “(1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi hâlinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. 
(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; a)Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, b)Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz… (5) Fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz. (6) Tekerrür hâlinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. (7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir...” hükümlerine yer verilmiştir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri ve İnfazı Hakkındaki Kanun'un 108. maddesinin 3. fıkrasında; "İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez." hükmüne yer verilmiştir. Ceza Genel Kurulu'nun 08/04/2008 gün ve 57-74 sayılı kararında da belirtildiği üzere; 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesi uyarınca kişinin mükerrir sayılması için ilk hükmün kesinleşmesinden sonra ikinci suçun 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenmesi yeterli olup, ilk suçun 1 Haziran 2005 tarihinden önce veya sonra işlenmesinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesinin sonucu olarak; mükerrir sanık hakkında, sonraki suç nedeniyle kanun maddesinde seçimlik ceza olarak hapis veya adli para cezası öngörülmüşse hapis cezasına hükmolunması, hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesi ve hükümlü hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanması gerekmektedir.İncelenen somut olayda; mahkemece sanık hakkında tekerrüre esas alınan ilam olan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 03/11/2011 tarihli ve 2011/252 esas, 2011/310 karar sayılı ilamın kesinleşme ve infaz tarihlerinden itibaren sanığın 3 yıl içinde dosyaya konu suçu işlediği, bu nedenle tekerrüre esas olduğu konusunda tereddüt yoktur. Ancak sanığın dosya içerisinde bulunan adli sicil kaydına göre, ikinci kez tekerrüre esas alınabilecek başka adli sicil kaydının bulunmadığı, dolayısıyla ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanamayacağı, bu nedenle inceleme konusu dosyada tekerrür şartları bulunmakta ancak ikinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanmasının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.2) "2"numaralı istem açısından yapılan değerlendirmede,Hakaret suçlarında özel tahrik hükümleri içeren TCK'nın 129. maddesinin 1. fıkrası: “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” hükmünü içermektedir.Genel bir tahrik hükmü olan TCK'nın 29. maddesi ise: “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.” şeklinde düzenlenmiştir. 
İncelenen somut olayda, mahkemece kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan mahkum edilen sanığın, eylemini haksız tahrik altında işlediğinin kabulüyle, TCK'nın 29/1. maddesi uyarınca cezasından 1/4 oranında indirim yapıldığı ve sanığın neticeten 8 ay 5 gün hapis cezasıyla cezalandırıldığı görülmektedir. Ancak yapılan haksız tahrik uygulamasında, hakaret suçuna ilişkin özel hüküm olan ve daha lehe düzenlemeler içeren TCK'nın 129. maddesi yerine, aynı Kanun'un genel tahrike dair 29. maddesinin uygulanması, hukuka aykırıdır. Sonuç ve Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, 1- Sanık hakkında, Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 19/01/2021 tarihli ve 2020/600 esas, 2021/46 sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 2- Aynı Kanun maddesinin 4-b fıkrası gereğince, sonraki işlemlerin mahallinde tamamlanmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 26/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu