Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)

4. Ceza Dairesi         2021/14677 E.  ,  2021/11708 K.BASİT YARGILAMA USÜLÜNDE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN'NUN 251/3. MADDESİNCE 1/4 ORANINDAN YAPILACAK İNDİRİMİN ADLİ PARA CEZASINI MÜKTARININ BELİRLENMESİNDEN ÖNCE YAPILMASINA DAİR İLAMTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 52TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 125TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 106
"İçtihat Metni"TÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2021/14677 Karar No : 2021/11708Tebliğname No : KYB - 2021/21243
KARAR
Tehdit ve hakaret suçlarından sanık E. A. S. hakkında basit yargılama usulü uygulanmak suretiyle yapılan yargılama sonunda, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106/1-2. cümle, 125/2, 62. (iki kez), 52/1 (iki kez) ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251/3. maddeleri gereğince 375,00 Türk lirası ve 1.125,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına ilişkin Samsun 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/09/2020 tarihli ve 2020/453 esas, 2020/447 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. İstem yazısında; “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesinin 5. fıkrasında "...Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir.." şeklindeki düzenleme ile sonuç cezanın nasıl belirleneceğinin düzenlendiği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Basit yargılama Usulü" başlıklı 251/3. maddesinde "Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi dikkate alınmak suretiyle, 223 üncü maddede belirtilen kararlardan birine hükmedilebilir. Mahkûmiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir." şeklindeki düzenlemede de öngörülen ve takdiri olmayan indirim oranının sonuç ceza belirlendikten sonra uygulanması gerektiği anlaşılmakla, Mahkemesince sanık hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 5237 sayılı Kanun'un 106/1-2. cümle, 125/2 ve 62. (iki kez) maddeleri uyarınca sonuç ceza belirlendikten sonra, 5271 sayılı Kanunun 251/3. maddesi gereğince dörtte bir oranı üzerinden yapılan indirim sonucuna göre çıkan gün sayısı ile 5237 sayılı Kanunun 52/1. maddesine göre adli para cezasının hesap edilmesi gerekirken, cezanın uygulamasında hata yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.” denilmektedir.Hukuksal Değerlendirme:5237 sayılı TCK'nın 61.maddesinin 5. fıkrasında; “Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir”, aynı maddenin 8. fıkrasında “Adlî para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler, gün üzerinden yapılır. Adlî para cezası, belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur.” hükümleri düzenlenmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun "Basit yargılama Usulü" başlıklı 251/3. maddesinde "Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi dikkate alınmak suretiyle, 223 üncü maddede belirtilen kararlardan birine hükmedilebilir. Mahkûmiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir." hükmü yer almaktadır. İnceleme konusu somut olayda; Sanık hakkında hakaret ve tehdit suçlarından sonuç olarak hükmedilen 75 gün ve 25 gün adli para cezalarından CMK’nın 251/3. maddesi uyarınca ¼ oranında indirim yapılması ile sonuç cezaların 56 gün ve 18 gün adli para cezası olarak belirlenmesinden sonra TCK’nın 52/2. maddesi uygulanarak adli para cezasının miktarının tayin edilmesi gerekirken, uygulamada hata yapılarak TCK’nın 52/2. maddesine göre adli para cezası miktarları belirlendikten sonra bu miktarlar üzerinden ¼ oranında indirim yapılmak suretiyle sanık hakkında fazla cezaya hükmedilmesi hukuka aykırıdır.Sonuç ve Karar: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,1-Hakaret ve tehdit suçlarından sanık E. A. S. hakkında, Samsun 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/09/2020 tarihli ve 2020/453 esas, 2020/447 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,2-Karardaki hukuka aykırılık sanığa daha hafif bir cezanın verilmesini gerektirmekle, aynı yasa maddesinin 4-d fıkrası uyarınca, Yerel Mahkemece yapılan uygulama da gözetilerek, sanığın tehdit suçundan TCK’nın 106/1-2. cümlesi gereğince 30 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK’nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın 25 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK’nın 251/3. maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın 18 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 52/2. maddesi uyarınca günlüğü takdiren 20 TL'den paraya çevrilerek, sanığın 360 TL adli para cezasıyla CEZALANDIRILMASINA, hakaret suçundan TCK'nın 125/1. maddesi gereğince 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK’nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın 75 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK’nın 251/3. maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın 56 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca günlüğü takdiren 20 TL'den paraya çevrilerek, sanığın 1.120 TL adli para cezasıyla CEZALANDIRILMASINA,3-İnfazın bu miktarlar üzerinden yapılmasına, kararda yer alan diğer hususların olduğu gibi bırakılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı'na sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 05/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu