Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)

4. Ceza Dairesi         2021/1385 E.  ,  2021/22091 K.BERAAT EDEN SANIK LEHİNE HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETİNİN MÜŞTEKİDEN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) CİNSEL TACİZ
"İçtihat Metni"Cinsel taciz ve şantaj suçlarından sanık A. Ö. beraatine dair Gaziantep 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 28/03/2017 tarihli ve 2016/69 esas, 2017/84 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. İstem yazısında " Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 02/04/2018 tarihli ve 2018/2629 esas, 2018/2195 karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, 1136 Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4. maddesinde yer alan, “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, beraat eden sanık lehine hükmedilen vekâlet ücretinin hazineden alınmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde müştekiden tahsiline karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilmektedir. Hukuksal Değerlendirme: 5271 sayılı CMK'nın 324. maddesinin 1. fıkrasında "Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir." 2.fıkrasında, “Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği gösterilir." hükümleri düzenlenmiştir. 28/12/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve hüküm tarihinde geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5 maddesinde ise, "Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir." hükmüne yer verilmiştir. İncelenen dosyada, sanık hakkında şantaj ve cinsel taciz suçlarından açılan kamu davalarının yargılaması sonucu, sanığın beraatine karar verildiği görülmektedir. Sanık yargılama sırasında kendisini vekaletnameli avukatla temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan tarife uyarınca, 1980 TL vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesine göre sanık lehine ve Hazine aleyhine hükmedilmesi gerekirken, hükmün karıştırılarak sanık lehine katılan aleyhine hükmedilmesi hukuka aykırıdır. Sonuç ve Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, 1- Gaziantep 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 28/03/2017 tarihli ve 2016/69 esas, 2017/84 sayılı kararının, CMK'nın 309/3. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 2- Kararın vekalet ücretine yönelik bölümünün hüküm fıkrasından ÇIKARILARAK, yerine “1980 TL vekalet ücretinin Hazineden alınarak kendisini vekille temsil ettiren sanığa verilmesine” ibaresinin EKLENMESİNE, 3- Karardaki diğer hususların olduğu gibi bırakılmasına, 21/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu