Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)


4. Ceza Dairesi 2010/7306 E., 2010/6947 K.

4. Ceza Dairesi 2010/7306 E., 2010/6947 K.
"İçtihat Metni"

Mühür bozma suçundan sanık N.... A...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 203/1, 62/1, 51/1. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırımasına ve bu cezanın ertelenmesine, aynı Kanun 58/6. Maddesi gereğince cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına ilişkin E... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 17.11.2009 tarihli ve 2008/540 esas, 2009/304 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 08.03.2010 gün ve 14508 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23.03.2010 gün ve 60850 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi:

Tebliğnamede “

“Dosya kapsamına göre, sanığın tekerrüre esas E... Sulh Ceza Mahkemesinin 13/12/2005 tarihli, 2005/774 esas, 2006/28 sayılı ilâmı ile verilen 500 yeni Türk lirasına ilişkin sabıkası bulunduğundan incelemeye konu suçundan verilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş ise de, Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 19/03/2008 tarihli ve 2008/2761-5122 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 8/1. maddesinde yer alan "Bölge adliye mahkemelerinin, 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un geçici 2. maddesi uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 322. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ila 326. maddeleri uygulanır...."şeklindeki düzenleme ile 1412 sayılı Kanun'un 305/1-1 ve 305/2. maddelerine göre ikimilyar liraya kadar olan para cezalarının kesin olması ve tekerrüre esas alınamayacak olmaları karşısında, sanığın sabıkasına esas önceki para cezasının ikibin yeni Türk lirasının altında olduğunun gözetilmemesinde isabet görülmemiştir.”

” denilmektedir.

Gereği görüşüldü;

5320 sayılı Ceza Yargılaması Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Yasanın 8. maddesin 1. fıkrasında ""Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ila 326. maddeleri uygulanır." 5219 sayılı Yasa ile değişik 1412 sayılı C.Y.Y.'nın 305/2 maddesinde "İki milyar liraya kadar (iki milyardahil) para cezalarına dair olan hükümler,... temyiz olunamaz." Aynı yasa maddesinin son fıkrasında ise "Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Ancak haklarında 343. madde hükümleri dairesinde Yargıtay'a başvurulabilir." hükümleri yer almaktadır.

Y.C.G.K.'nun 5.5.2009 tarih ve 2009/2-115 sayılı kararında da,"

...5237 sayılı TCY'nın 50. maddesinde, 647 sayılı Yasanın 4. maddesindeki düzenlemeye benzer şekilde "Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbirdir" hükmüne yer verilmesine karşın, "Bu hükmün uygulanması, kanun yollarına başvurmada engel teşkil etmez" hükmüne yer verilmemesi nedeniyle, gerek 5237 sayılı Yasanın 50. maddesi uyarınca kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya seçenek olarak hükmedilen, gerekse 52. madde uyarınca doğrudan hükmedilen 2 milyar lirayı (2.000 TL'yi) aşmayan adli para cezalarına ilişkin hükümler kesin niteliktedir " denilerek 5237 sayılı T.C.Y. döneminde, hangi hükümlerin kesin nitelikte olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.

İncelenen dosyada, mahkemece 5237 sayılı T.C.Y.'nın 58. maddesi uygulamasına esas alınan önceki hükümlülüğün, sanığa E... Sulh ceza Mahkemesince, 5237 sayılı T.C.Y.'nın 179/3, 62, 50/1 a, 52. maddeleri uyarınca verilen 500TL adli para cezasına ilişkin olduğu görülmektedir. Söz konusu hükümlülüğün, 1412 sayılı Yasanın 305. maddesinde 5219 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonrası iki milyar (2.000) liranın altında kalan para cezasına ilişkin olması nedeniyle tekerrür uygulamasına dayanak oluşturmayacağı ve sanık hakkında 5237 sayılı Yasanın 58. maddesinin uygulanamayacağı açıktır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, mühür bozma suçundan sanık N.. A.. hakkında, E... 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 17.11.2009 gün ve 2008/540-2009/304 sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Yargılama Yasasının 309. Maddesi uyarınca BOZULMASINA, anılan yasa maddesinin 4/d fıkrası gereğince karardaki hukuka aykırılık, hükmün Yargıtay tarafından düzeltilmesini gerektirmekle; sanığa verilen hapis cezasının, T.C.Y.'nın 58/1-6-7 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezasının infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin kısmın hükümden ÇIKARILMASINA, kararın öbür yönlerinin olduğu gibi bırakılmasına, 14.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu