Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)


4. Ceza Dairesi 2010/25445 E., 2011/8939 K.

4. Ceza Dairesi 2010/25445 E., 2011/8939 K.
Ceza İnfaz Kurumuna yasak eşya sokmakŞüpheli avukat hakkında son soruşturma açılmasına yer olmadığına
"İçtihat Metni"

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan şüpheli Avukat A.. L…

… A…

… hakkında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/07/2009 tarihli ve 2009/203 dosya, 2009/177 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 21.09.2010 gün ve 57280 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04.10.2010 gün ve 234020 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi:

Tebliğnamede "Dosya kapsamına göre, sanığın tutuklu bulunan müvekkili ile görüşmek amacıyla 29/09/2008 tarihinde gittiği Metris 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumunda, yanında ceza infaz kurumuna sokulması yasaklanmış herhangi bir eşya bulunmadığına dair yazılı beyanda bulunduğu hâlde; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 297. maddesi hükmüne, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ve Adalet Bakanlığı genelgelerine aykırı olarak, bir adet cep telefonu şarj aleti ile ceza infaz kurumuna girmeye çalıştığı olayda, mevcut delillerin takdir ve değerlendirilmesinin son soruşturma aşamasında yargılamayı yapacak olan mahkemesine ait olacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilmektedir.

Gereği görüşüldü:

İncelenen dosyada, şüpheli avukatın, İstanbul Metris 1 ve 2 nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunan G…

… Ç…

… ile görüşmek için anılan ceza infaz kurumuna gittiği, kurum nizamiyesi ziyaretçi girişindeki duyarlı cihazdan geçmeden, kurum yetkililerince sorulduğunda, üzerinde herhangi bir yasak eşya bulunmadığını belirtmesine karşın, x-ray cihazından geçirilen çantasının içerisinde bir adet cep telefonu şarj cihazı tespit edilerek hakkında 29.9.2008 tarihli suç tutanağı düzenlendiği anlaşılmaktadır. Şüpheli 19.3.2009 tarihli ifadesinde ele geçirilen şarj cihazının sorulduğu sırada çantasında bulunduğunu hatırlayamadığını ve bu aleti cezaevine sokmanın suç olduğunu bilmediğini bildirmiş ise de; suç tutanağı ve ele geçirilen yasak eşyanın, 5271 sayılı C.Y.Y.'nın 170/2 maddesi uyarınca son soruşturmanın açılması kararı verilebilmesi (iddianame düzenlenebilmesi) için suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Şüpheli avukatın eyleminin, cezaevine yasak eşya sokmaya kalkışma suçunun öğelerini oluşturup oluşturmadığının, lehine ve aleyhine toplanacak tüm kanıtların, mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına ilişkin kararın, hukuka aykırı olduğunda kuşku yoktur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce belirtilen nedenlerle yerinde görüldüğünden, cezaevine yasak eşya sokma suçundan şüpheli A…

… L…

… A…

… hakkında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 8.7.2009 gün ve 2009/203-177 sayılı son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına ilişkin kararın, 5271 sayılı C.Y.Y.'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı yasa maddesinin 4-a fıkrası gereğince sonraki işlemlerin yerinde tamamlanmasına, 23.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu