Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)


4. Ceza Dairesi 2010/18149 E., 2011/6694 K.

4. Ceza Dairesi 2010/18149 E., 2011/6694 K.
Kovuşturmaya yer olmadığı.Yalan tanıklık.Yeterli delilin varlığı.
"İçtihat Metni"

Yalan tanıklık suçundan şüpheli M…

… Ç…

… hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 07/05/2009 tarihli ve 2006/446 soruşturma, 2009/922 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi başkanınca verilen 27/08/2009 tarihli ve 2009/269 değişik iş sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 26.05.2010 gün ve 33330 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14.06.2010 gün ve 139636 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi:

Tebliğnamede "Tüm dosya kapsamına göre, şüphelinin müşteki F…

… O…

…'un Kastamonu vali yardımcısı olarak görev yaptığı sırada 2000 yılı nüfus sayımı hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin akaryakıt harcamalarındaki usulsüzlükler sebebiyle yapılan soruşturma ve yargılama sırasında adı geçen tarafından söylenmemiş sözlerin söylendiğini ve gerçekliği olmayan maddi konuların varlığını açıkladığı olayda, şüphelinin üzerine atılı eylemi ile ilgili olarak kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu ve mevcut delillerin mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir" denilmektedir.

Gereği görüşüldü;

CYY.nın kamu davasının açılması başlığını taşıyan 170/2. maddesinde "Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler." hükmü yer almaktadır.

İncelenen dosyada yer alan 16.02.2006 tarihli şikayet dilekçesinde şüpheli M…

… Ç…

…'nin şikayetçinin görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı davanın 14.12.2004 tarihli duruşması sırasında yalan tanıklık yaptığı iddia edilmiştir. Şüpheli tanık olarak verdiği ifadesinde, vali yardımcısı yakınanın kendisine imzalayarak verdiği akaryakıt veresiye talep fiş veya makbuzlarının seri numaralarını belirtmesine karşın yakınanın imzaladığı fiş ya da makbuzlar ele geçirilememiş, var olup olmadığı akaryakıt istasyonu sahibine sorulup araştırılmamıştır. Şüphelinin tanıklığı akaryakıt veresiye talep fiş veya makbuzlarının varlığıyla doğrulanacak niteliktedir. Şüphelinin yakınanın yanında görevli olduğu ve nüfus sayımıyla ilgili akaryakıt harcamalarının yapıldığı dönemleri gösteren belgeler, akaryakıt alımına ilişkin listeler, tahakkuk müzekkeresi, firma tarafından düzenlenen fatura, ayniyat tesellüm makbuzu, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinin 2003/147-218 sayılı dosyası ve Kastamonu Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/680 esas sayılı dosyasına ait 14.12.2004 tarihli duruşma tutanağının M…

… Ç…

… hakkında yalan tanıklık suçundan kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Yapılacak yargılama sırasında şüpheli lehine ve aleyhine toplanacak tüm delillerin, birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre şüphelinin hukuki durumunun belirlenmesi gerekmektedir. İtiraz merciinin kararının hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce belirtilen nedenlerle yerinde görüldüğünden, yalan tanıklık suçundan şüpheli M…

… Ç…

… hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itiraz üzerine İnebolu Ağır Ceza Mahkemesince verilen 27.08.2009 gün ve 2009/269 D.İş sayılı kararın, 5271 sayılı CYY.nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sonraki işlemlerin aynı yasa maddesinin 4-a fıkrası gereğince yerinde tamamlanmasına, 11.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu