Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)


4. Ceza Dairesi 2009/20776 E., 2009/15746 K.

4. Ceza Dairesi 2009/20776 E., 2009/15746 K.
"İçtihat Metni"

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan sanık A.... A... T...’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265/1, 62, 52.maddeleri gereğince 3.000 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın birer ay ara ile 20 eşit taksitte alınmasına, aynı Kanun’un 53/1-a,b,c,d,e bentlerinde yazılı haklardan yoksun bırakılmasına dair A.... 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 30.04.2009 tarihli ve 2008/1189 esas, 2009/429 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 04.08.2009 gün ve 43329 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26.08.2008 gün ve 190638. sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi:

Yasa yararına bozma isteyen tebliğnamede ; “

“ 5237 sayılı Kanun’un 53/1.maddesindeki haklardan yoksun bırakılma kararı verilebilmesi için hapis cezasına mahkumiyetin zorunlu olduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.”

”denilmektedir.

Gereği görüşüldü:

İncelenen dosyada görevi yaptırmamak için direnme suçundan yargılanan sanığın TCY.nın 265/1, 62, 52. maddeleri uyarınca sonuç olarak 3000.YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi ve aynı yasanın, “

“uygulamada asıl mahkumiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbirdir”

” biçimindeki 50/5. maddesi hükmü karşısında, TCY.nın 53/1. maddesinde hak yoksunlukları için öngörülen ‘

‘hapis cezasına mahkumiyet’ koşulunun gerçekleşmediği, başka deyişle adli para cezasına mahkumiyet halinde 53/1. madde ve fıkrasındaki haklardan yoksunluğuna hükmedilemeyeceği gözetilmeden, sanığın yasada sayılan haklarından yoksun bırakılmasına karar verilmesi yasaya aykırı görüldüğünden, 5271 sayılı CYY’nın 309/4-d. maddesi uyarınca; A... 28. Asliye Ceza Mahkemesinin 30.4.2009 tarihli ve 2008/1189 –

– 2009/429 sayılı kararının YASA YARARINA BOZULMASINA, bozulan karardaki, TCY.nın 53/1. maddesinin a, b, c, d, e bentlerinin uygulanmasına ilişkin kısmın hüküm fıkrasından çıkartılmasına, bozulan karardaki öbür hususların olduğu gibi bırakılmasına, 7.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu