Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)


4. Ceza Dairesi 2009/17550 E., 2009/17323 K.

4. Ceza Dairesi 2009/17550 E., 2009/17323 K.
"İçtihat Metni"

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan sanık M.. Z.. Ç..’nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265/1. maddeleri uyarınca 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, T... 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/17 esas, 2006/393 sayılı karan ile verilen ceza tekerrüre esas olduğundan cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine dair T...1. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/11/2008 tarihli ve 2007/364 esas, 2008/397 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 10.06.2009 gün ve 31429 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24.06.2009 gün ve 154768 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi:

Tebliğnamede “

“Dosya kapsamına göre, sanığın sabıkasında mevcut T.... 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/11/2006 tarihli, 2006/17 esas, 2006/393 sayılı kararı ile verilen erteli adli para cezası açısından 5237 sayılı Kanun’un 51. maddesi uyarınca değerlendirme yapılmasına karar verilmiş ise de, 5237 sayılı Kanun’un 51. maddesinin 7. fıkrasında, denetim süresi içerisinde yeniden suç işlenmesi durumunda sadece erteli hapis cezasının infazının öngörüldüğü, erteli adli para cezasının infazına ilişkin düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla erteli adli para cezasının infazına karar verilemeyeceği gibi, erteli adli para cezasının tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesinde isabet görülmemiştir.”

” denilmektedir.

Gereği görüşüldü:

İncelenen dosyada sanığın 11.7.2007 tarihinde işlediği görevi yaptırmamak için direnme suçundan yargılanarak 5237 sayılı TCY.nın 265/1. maddesi uyarınca 6 ay hapis cezasına mahkum edildiği ve önceden işlediği sövme, tehdit ve mala zarar verme suçları nedeniyle T... 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 29.1.2007 tarihinde kesinleşen ve 2006/17 esas, 2006/393 sayılı kararında adı geçen suçlar nedeniyle 765 sayılı TCY.nın 482/3, 191/1, 516/1, 647 sayılı Yasanın 4,6. maddeleri gereği hükmedilen 510 YTL, 45 YTL ve 995 YTL adli para cezalarının, 647 sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verilmiş bulunması nedeniyle 5237 sayılı TCY.nın 58. maddesi gereği cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve erteli ceza hakkında aynı Yasanın 51. maddesi uyarınca aynen çektirmeye karar verilip verilmeyeceğinin takdiri için mahkemesine yazılmasına karar verilmiştir.

1- Yasa yararına bozma isteğinde erteli adli para cezasının tekerrüre esas alınamayacağı ileri sürülmekte ise de; 5237 sayılı TCY.nın 58/1. maddesinde tekerrür uygulaması için önceki hükümlülüğe yönelik bir kısıtlama yapılmadığı gibi önceki hükümlülüğün infaz edilmesinin gerekli bulunmadığı da belirtilmekte ve yine aynı maddenin 2. fıkrasının (b) bendinde tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için süre koşulu açıklanırken adli para cezasının da sayılması karşısında, erteli adli para cezasının tekerrüre esas alınamayacağına ilişkin düşüncenin yasaya uygun bulunmadığı anlaşıldığından, bu konuya ilişkin yasa yararına bozma isteğinin REDDİNE,

2- 5237 sayılı TCY.mn 7/2 ve 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri uyarınca 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarda lehe incelemenin ilgili yasa hükümlerinin bütün olarak uygulanması biçiminde yapılmasının zorunlu bulunması nedeniyle sanığın önceki hükümlülüğüne ilişkin T.... 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006-17/393 sayılı kararında 765 sayılı Yasa hükümleri sanık yararına görülerek uygulama yapılması ve ertelemenin de bu doğrultuda 647 sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca yapılması ve 765 sayılı TCY.nın 95. maddesi gereği erteli cezanın çektirilmesine karar verilmesinin gerekmesi karşısında, mahkemenin erteli ceza hakkında 5237 sayılı “

“TCY.nın 51. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının takdiri için mahkemesine yazılmasına”

” ilişkin hükmünün yasaya uygun bulunmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesi bu gerekçeyle yerinde bulunarak, 5271 sayılı CYY’nın 309/4-d. maddesi uyarınca; T.... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.11.2008 tarihli ve 2007/364 esas, 2008/397 sayılı kararının YASA YARARINA BOZULMASINA, bozulan kararda yer alan “

“TCK 51. maddenin uygulanıp uygulanmayacağının takdiri için karar kesinleştiğinde mahkemesine yazı yazılmasına”

” biçimindeki ifadenin hüküm fıkrasından çıkartılarak, yerine “

“765 sayılı TCY.nın 95. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının takdiri için karar kesinleştiğinde mahkemesine yazı yazılmasına”

” ifadesi yerleştirilmek suretiyle hükmün düzeltilmesine, bozulan karardaki öbür hususların olduğu gibi bırakılmasına, 28.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu