Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI (KYB)


4. Ceza Dairesi 2006/8381 E., 2007/487 K.

4. Ceza Dairesi 2006/8381 E., 2007/487 K.
İŞLEMEME KOYMAMA EĞER SOMUT DELİL YOKLUĞU NEDENİYLE VERİLMİŞSE İDARİ YARGIYA BAŞVURU SERBESTLİĞE DENİLMESİ GEREKİR
"İçtihat Metni"

Müşteki M... S...'nın,Uzunköprü Adalet Dairesinde görev yaptığı süre içerisinde münhal ve yetersiz kadrolara atama ve görevlendirme yapmayarak zorlama ve baskı ile işlerin yürütülmesine ve çalışanların ailevi sağlık problemleri yaşamasına sebebiyet veren sorumlular hakkında işlem yapılmasına ilişkin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma evresi sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 23.05.2005 tarihli ve 2005/54692-30711 sayılı işleme konulmama kararına itirazın reddine dair, mercii Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 11.04.2006 tarihli ve 2006/587 değişik iş. 2006/760 müteferrik sayılı karar aleyhine Adalet Bakanlığınca verilen 13.09.2006 gün ve 041292 sayılı kanun yararına bozma isteğini içeren Yargıtay C.Başsavcılığının 11.10.2006 gün ve 220112 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü:

Tebliğnamede "Dosya kapsamına göre, müşteki M... S...'nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca evrak üzerinde yapılan inceleme neticesi, iddia konusu görevlendirmelerin idari yargı nezdinde çözümlenebilecek sorunlardan ibaret olduğu, işlemlerin yürütülmesinin zorlama ve baskı ile istendiği konusunun ise somut bir delile dayanmadığı gerekçesi ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 4/son maddesi uyarınca verilen dilekçenin işleme konulmamasına dair karara itirazın mercii Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca reddine karar verilmiş ise de, ortada soruşturulması gereken bir hazırlık soruşturması bulunmadığı cihetle, dilekçenin işleme konulmamasına ilişkin kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172-173.maddeleri kapsamında itiraza konu bir karar niteliği taşımayacağından, itiraz merciince inceleme yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, hazırlık tahkikatı sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği yolundaki kabul ile itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir" denilmektedir.

Yakınanın iddiaları üzerine 4483 sayılı Yasanın 4/son.maddesi uyarınca verilen işleme koymama kararının idari yargı mercilerince itiraz incelemesine tabi tutulabileceği, bir ceza soruşturması ve kovuşturmasızlık kararı niteliği taşımadığı anlaşıldığından Sincan Ağır Ceza Mahkemesinin 10.04.2006 tarih ve 2006/760 müteferrik sayılı red kararının 5271 sayılı CMK.nun 309.maddesi uyarınca Kanun Yararına Bozulmasına, dosyanın Ankara Cumhuriyet Savcılığına iadesine, yakınanın karara karşı idari makamlara başvurmakta serbestiyetine 23.01.2007 günü oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu