Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2011/6962 E., 2011/8790 K.

3. Ceza Dairesi 2011/6962 E., 2011/8790 K.
6008 sayılı Kanunun geçici 2. maddesiHükmün açıklamasının geri bırakılması
"İçtihat Metni"

Kasten yaralama suçundan sanık A…

… Ç…

…'in; 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 456/2,457/1,51/1,59/2. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5.maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinin 15.12.2009 tarihli ve 2003/93 esas,2009/ 252 sayılı kararına yönelik itirazın,6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2.maddesi dikkate alındığında kabulüne ilişkin,Antalya 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 28.09.2010 tarihli ve 2010/1542 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 27.03.2011 tarih ve 2011/3248-15961 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09.05.2011 tarih ve 2011/156383 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Antalya 3.ağır Ceza Mahkemesince 25.07.2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6008 sayılı Kanunun geçici 2.maddesi uyarınca itirazın kabul edilerek ,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın kaldırılmasına karar verilmiş ise de,anılan kanunun geçici 2.maddesinde yer alan "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanların,bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren onbeş gün içinde mahkemeye başvurmaları halinde,mahkemece,hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı geri alınır ve Ceza muhakemesi Kanununun 231.maddesinin yedinci fıkrasındaki kayıtla bağlı olmaksızın,başvuruda bulunan sanık hakkında yeniden hüküm kurulur."şeklindeki düzenleme karşısında,Kanun'un yürürlük tarihinden önce 15.12.2009 tarihinde Elmalı Ağır Ceza Mahkemesince karar verildiği ve aynı gün bu karara sanık müdafii tarafından,sanığın beraat etmesi gerektiği yönünde itiraz da bulunulduğu,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik bir itiraz bulunmadığı,mercii Antalya 3.Ağır Ceza Mahkemesinin sadece,hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesinin şartlarının olup olmadığını,hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında hukuka aykırılık bulunup bulunmadığını inceleyebileceği,şartların varlığı halinde sanık lehine olan durumun sanık aleyhine olacak şekilde kaldırılıp,yeniden duruşma yapılarak hükmün açıklanmasına karar verilmesi yönünde karar verilemeyeceği gözetilmeden,itirazın reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden Antalya 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 28.09.2010 tarih ve 2010/1542 sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309/4-d.maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu