Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2011/38876 E., 2011/24909 K.

3. Ceza Dairesi 2011/38876 E., 2011/24909 K.
HAGB UYARLAMASI DURUŞMALI OLMASI GEREKİR - 5271 CMK 231
"İçtihat Metni"

Kasten yaralama suçundan sanık H... M...'nun,765 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2,87/1-c,62. maddeleri 13 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Susurluk Asliye Ceza Mahkemesinin 12.12.2007 tarihli ve 2006/234 esas,2007/269 sayılı kararının Yargıtay 3.Ceza Dairesinin 02.02.2011 tarihli ve 2009/18489 esas,2011/1199 karar sayılı ilamıyla onanmasına karar verilerek kesinleşmesini müteakip infazı sırasında,sanık müdafii tarafından yapılan 08.02.2008 tarihli ve 26871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun lehe hükümlerinin uygulanması talebinin reddine ilişkin aynı mahkemenin 27.05.2011 tarihli ve 2006/234 esas,2007/269 sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair Balıkesir 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 07.07.2011 tarihli ve 2011/736 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 14.10.2011 tarih ve 2011/12917-52998 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25.10.2011 tarih ve 2011/366369 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre,

1-Hükmün kesinleşmesinden sonra 5560 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231.maddesi ile yürürlüğe giren hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin tartışılmasının takdir hakkının kullanılmasını gerektirdiği ve dolayısıyla duruşmalı inceleme yapılarak hüküm kurulması gerektiği,

2-5271 sayılı Kanunun 231.maddesi uyarınca,hükmolunan ceza miktarının iki yıl hapis cezasını veya adli para cezasını içermesi ve işlenen suçun da inkılap kanunlarında yer alan suçlardan olmaması durumunda, Türk Ceza Kanunu ve özel kanunlardaki istisnalar dışında kalan diğer suçlar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesinin mümkün olduğu, anılan maddedeki kararın verilebilmesi için aranan 6.fıkranın (c) bendindeki zararın giderilmesi şartının ise,yalnızca zarar suçları bakımından uygulama yeteneğinin bulunduğu cihetle, sanığın sabıkasında yer alan ilamların tekerrüre esas teşkil etmemesi, ortada herhangi bir zararın bulunmaması karşısında 5271 sayılı Kanunun 231.maddesinin uygulanması için gerekli şartların mevcut olduğu cihetle, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen 2 nolu bozma düşüncesindeki husus 1 nolu bozma düşüncesine bağlı olarak duruşmalı yargılama sonucunda mahkemesince takdir edilmesi gerektiğinden, öncelikli 1 nolu bozma düşüncesi yerine görülerek Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.07.2001 tarih ve 2010/736 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK' nun 309. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu