Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2011/28068 E., 2011/18667 K.

3. Ceza Dairesi 2011/28068 E., 2011/18667 K.
5237 53/3 ERTELİ HAPİS- HAK YOKSUNLUĞUNA KARAR VERİLEMEZ
"İçtihat Metni"

Kasten yaralama suçundan sanık Ü... B...'nın 5237 sayılı Türk Ceza kanunu'nun 86/1, 86/3-e. maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,cezasının aynı Kanunun 51/a-b maddesi gereğince ertelenmesine, anılan Kanunun 53/1.- a- b- d- e maddesinde belirtilen haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar,53/1- c maddesindeki haklardan koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına dair, Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 13.05.2011 tarihli ve 2011/297 esas, 2011/451 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 16.09.2011 tarih ve 2011/11474-47232 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18.10.2011 gün ve 2011/291280 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu' nun 53/3 maddesinde yer alan " Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz.Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir." şeklindeki düzenleme karşısında,1 yıl 6 ay hapis cezası ertelenen sanık hakkında kendi alt soyu üzerindeki velayet vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluğunun uygulanamayacağının gözetilmemesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK' nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumunun ibhar olunduğu anlaşıldı.

Gereği düşülüp düşünüldü;

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 13.05.2011 tarih ve 2011/297 esas, 2011/451 sayılı kararının 5271 sayılı CMK' nun 309/4-d maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, bozma nedeni doğrultusunda hak mahrumiyetine dair hükümden "...("c"bendindeki hak yoksunluğunun ise sadece koşullu salıverilme tarihine kadar )yoksun bırakılmasına..." ibaresinin karar metninden çıkarılmasına, hükmün diğer kısımlarının aynen bırakılmasına, Dosyanın mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 23.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu