Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2011/2717 E., 2011/3707 K.

3. Ceza Dairesi 2011/2717 E., 2011/3707 K.
"İçtihat Metni"

Kasten yaralama suçundan sanık A.K. hakkındaki müşteki H.T'ye yönelik eylemi ile ilgili yapılan yargılama sonunda, sanığın 5237 sayılı TCK'mn 87/3,29,62 maddeleri uyarınca 6 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hürriyeti bağlayıcı cezanın 647 sayılı Yasanın 4 maddesi gereğince günlüğü 6 TL'den paraya çevrilerek,1.350 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin A.... 7 Asliye Ceza Mahkemesinin 28,6.2006 tarihli ve 2005/1867 esas ve 2006/710 karar sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 14.12.2010 gün ve B.03.0.CIG.0.00.00.04-105-07-7449-2010/14112/73753 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14.01,2011 tarih ve 2011/332378 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi;

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, sanık hakkında müessir fiil suçundan hükmolunan cezamı belirlenmesi sırasında 5237 sayılı Kanun'un 87/3,29,62 maddeleri uyarınca 7 ay 15 gün yerine 6 ay 15 gün yazılmasının maddi hata olup, para çevirme sırasında belirlenen sonuç cezanın doğru olduğu gözetilerek yapılan incelemede;

a) 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kamınım Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 9/3 maddesi gereğince lehe olan hükmün, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkar sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenmesi gerektiği gözetilmeden hapis cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre belirlenip, hapis cezasının paraya çevrilmesinde 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 4. maddesini uygulama suretiyle karma uygulama yapılmasında,

Suç tarihinin 13.04.2002 olduğu somut olayda Yargıtay 10. Ceza Dairesini: 28.12.2005 tarihli ve 2005/11724- 19669 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, 01.06.200 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesinin 2. fıkrasına1 "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı İse, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur." fıkrasında "Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanla hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır." şeklinde infaz rejimi ile ilgi] düzenlemelere yer verilmesi karşısında, sanık hakkında suç tarihinde yürürlükte olmayan, infaz rejimi ile ilgili bulunan ve sanığın aleyhine hüküm doğuracak surette hakkında hükmedilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine kara verilmesinde,

3) 5237 sayılı Kanun'un 58, 5237 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106 ve 108 maddeleri birlikte değerlendirildiğinde adli para cezasına hükmedilen sanık hakkındaki cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK'nın 309 maddesi gereğince anılan kararın kaldırılması lüzumunun ihbar olduğu anlaşıldı,

İncelenen dosya içeriğine göre, sanık A... K...'nun müşteki H... T...'yi kemik kırığına neden olacak şekilde yaraladığından bahisle 5237 sayılı TCK'nın 87/3 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığı, bu cezadan tahrik nedeniyle 29 madde uyarınca 1/4 oranında indirim yapılarak 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığa ayrıca taktiri indirim nedeni uygulanarak sanığa verilen cezadan TCK'nın 62 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 6 ay 15 gün hapis

cezasıyla cezalandırıldığı verilen hürriyeti bağlayıcı ceza 647 sayılı Yasanın 4 maddesi uyarınca günlüğü 6 TL'der para cezasına çevrilerek sonuç olarak 1.350 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasın verilen bu cezanın TCK'nın 58 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasını karar verildiği anlaşılmıştır,

Kararda 9 ay hapis cezasından takdiri indirim nedeniyle 1/6 oranında indirim yapılırken 7 ay 15 gün hapis cezası yerine 6 ay 15 gün hapis cezası bulunması, sonucu adli para cezası hesaplanırken 7 ay 15 gün üzerinden yapılması nedeniyle maddi hat niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

5237 sayılı TCK'nın 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmekle bu tarihten önce işlene suçlar açısından anılan Yasanın "zaman bakımından uygulama" başlıklı 7 maddesinin fıkrası hükmü uyarınca failin lehine olan yasanın saptanması gerekmektedir. Leh yasanın belirlenmesinde izlenecek yöntem ve uygulamanın nasıl yapılacağı 5252 sayı Yürürlük ve Uygulama Yasasının 9/3 maddesinde "Lehe olan hüküm, önceki ve sonra kanunların ilgili bütün bükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir." biçimindeki hüküm ile açıklığa kavuşturulmuştur. Yargıtay İBK'nun 23.2.2938 tarih ve 1938/23- 9, YCGKnun 14.10.1985 tarih s 1985/194-525, 25.5.1999 tarih ve 1999/133-142, 23.12.2003 tarih ve 2003/270-291 30.03.2004 tarih ve 2004/46-78, 20,09.2005 tarih ve 2005/99-103, 27.12.2005 tarih ve 2005/162- 173 sayılı kararlarında da lehe yasa belirlenirken gözetilecek ilkeler ölçütler gösterilmiştir. Anılan kararlardan sonuncusunda, ..sabit kabul edilerek olaya her iki yasanın ilgili tüm hükümleri birbirine karıştırılmaksızın uygulanma suretiyle ayrı ayrı sonuçlar belirlenmesini ve bunların karşılaştırılmasını gerektirir denilmektedir. İncelenen somut olayda, karşılaştırma yapılmış 5237 sayılı Yasanın sanı yararına olduğu tespit edilerek aynı Yasanın 87/3, 29, 62, maddeleri uyarınca sanığa 7 ; 15 gün hapis cezası verilmiş, bu ceza 647 sayılı Yasanın 4 maddesi uyarınca günlüğü TL'den para cezasına çevrilmiştir. ../...

Temel cezanın 5237 sayılı TCY'ye göre belirlenmesine karşın, paraya çevirme işleminin 647 sayılı CİY'na göre yapılması karma uygulama niteliğindedir.

Ayrıca CGK'nun 2006/1-319- 2006/302 sayılı kararında da açıklandığı üzere, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarda, 5237 sayılı Yasanın lehe olduğunun kabul edildiği hallerde aleyhe olan ve infazı ilgilendiren mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmaz. Yine 5237 sayılı Yasanın 58 ve 5275 sayılı Yasanın 108 maddesi birlikte değerlendirildiğinde, sanığa verilen sonuç cezanın adli para cezası olmasına karşın, sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması yasaya aykırıdır.

Anılan ölçütler ışığında, her iki yasa yönünden ceza uygulamasını sanık yararına, alt sınırlardan uzaklaşmadan somutlaştırdığımızda aşağıdaki sonuçlara ulaşılacaktır,

1.765 sayılı TCK'a göre; TCK'nun 456/2 maddesi gereğince 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığa verilen cezadan tahrik nedeniyle 1/4 oranında indirin yapılarak 1 yıl 6 ay, 59/2 madde uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, bu cezadan 81. Madde uyarınca artırım yapılmasına, verilen hapis cezasının kısa süreli olmaması nedeniyle paraya çevrilmesine ye: olmadığına karar vermek gerekeceği;

5237 sayılı TCK'a göre; ise TCK'nun 87/3 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, bu cezadan tahrik nedeniyle 29 madde uyarma l/4oranında indirim yapılarak 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, taktiri indirin nedeni uygulanarak sanığa verilen cezadan TCK'nın 62 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, verilen hürriyet bağlayıcı cezanın anılan Yasanın 50 maddesi uyarınca günlüğü 20 YTL'den parayı çevrilerek, sanığın sonuç olarak 4.500 YTL adlı para cezasıyla cezalandırılmasın: şeklinde karar verilmesi gerekmektedir.

Elde edilen sonuç cezalar karşılaştırıldığında, 5237 sayılı TCY'nın failin lehine olduğu anlaşılmaktadır.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yukarıda belirtilen nedenlerle yerinde görüldüğünden, yaralama suçundan sanık A. K. hakkında A.... 7 Asliye Ceza Mahkemesince verilip kesinleşeı 28.06.2006 günlü kararın, CYY'nm 309/3 maddesi uyarınca aleyhe sonuç doğurmam* üzere BOZULMASINA, hükümdeki "sanık A. K. hakkında H. T. yaralamak suçundan verilen 1.350 YTL para cezası açısından 5237 sayılı TCK'nın 5 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve cezan infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına" bölümünü çıkarılmasına, kararın diğer hususların korunarak infazının buna göre yapılmasın 17.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu