Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2011/17906 E., 2011/17254 K.

3. Ceza Dairesi 2011/17906 E., 2011/17254 K.
ÇOCUKLAR İÇİN ÖDENMEYEN PARA CEZASI HAPSE ÇEVRİLMEZ-5275 CGTHK 106/4
"İçtihat Metni"

Kasten yaralama suçundan sanık A... K...'un,5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2,31/3,52/2. maddeleri gereğince 1800 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına,ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına dair Kahramanmaraş 3.Sulh Ceza Mahkemesinin 21.06.2011 tarihli ve 2010/1573 Esas-2011/1069 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 23.08.2011 tarih ve 2011/10896-44412 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 28.09.2011 tarih ve 2011/270873 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre,sanık hakkında 5237 sayılı Kanunun 86/2,31/3.maddeleri gereğince hükmedilen 80 gün adli para cezasının,aynı Kanununun 52/2.maddesi uyarınca günlüğü 20 Türk Lirasından hesaplanması sonucunda 1600 Türk Lirası yerine,1800 Türk Lirası adli para cezasına hükmolunması suretiyle fazla ceza tayininde,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 106/4.maddesi uyarınca çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde,bu cezanın hapse çevrilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde,

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerekip gerekmediği hususunun değerlendirilmemesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Kahramanmaraş 3.Sulh Ceza Mahkemesinin 21.06.2011 tarih ve 2010/1573 esas,2011/1069 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nun 309/3 maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu