Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2011/17900 E., 2011/19927 K.

3. Ceza Dairesi 2011/17900 E., 2011/19927 K.
ARŞİV SİLME-YARALAMA-HAPİS BİR YILDAN FAZLA İSE ANAYASA 76'YA GÖRE SİLİNEMEZ
"İçtihat Metni"

Kasten yaralama suçundan sanık H... B...'ın;765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 456/2,457/1,51/1,59. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Kozan Asliye Ceza Mahkemesinin 15.04.1987 tarihli ve 1986/97 esas,1987/239 sayılı kararının infazını müteakip,hükümlünün talebi üzerine 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 8. ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun geçici 2.maddeleri uyarınca arşiv kaydının silinmesine ilişkin aynı Mahkemenin 06.12.2010 tarihli ve 2010/389 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 05.08.2011 tarih ve 2011/9941-41493 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27.09.2011 tarih ve 2011/266763 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun geçici 2.maddesi 2.fıkrasındaki "Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun'un 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir." şeklindeki düzenleme karşısında,sanığın eyleminin Anayasanın 76.maddesi kapsamında kaldığı ve 5352 sayılı Kanunun geçici 2.maddesinin 2 .fıkrası uyarınca mahkumiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden Kozan Asliye Ceza Mahkemesinin 06.12.2010 tarih ve 2010/367 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, bozma kararı gereğince karar örneğinin gereği için Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi ve dosyanın mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 30.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu