Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2011/17894 E., 2011/18668 K.

3. Ceza Dairesi 2011/17894 E., 2011/18668 K.
5237 52/2 GÜN PARA CEZASI 1000 TL OLMAZ-YARALAMA
"İçtihat Metni"

Kasten yaralama suçundan sanıklar M... Z... Ö... ve K... Öz...'ın 5237 sayılı Türk Ceza kanunu'nun 86/2,29/1,62/1. maddeleri gereğince 50 tam gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,aynı Kanunun 52/2.maddesi uyarınca günlüğü 1.000 yeni Türk Lirasından 2.240 yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmalarına dair, Eyüp 1.Sulh Ceza Mahkemesinin 22.05.2008 tarihli ve 2006/80 esas, 2008/343 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 04.08.2011 tarih ve 2011/9916-41421 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26.09.2011 gün ve 2011/266011 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre;

1-Suçun 03.04.2005 tarihinde işlenmiş olması karşısında,01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9.maddesi 3.fıkrasında yer alan "lehe olan hüküm,önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak,ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir."şeklindeki düzenlemeye ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "zaman bakımından uygulama" başlıklı 7.maddesine nazaran öncelikle lehe Kanunun tespit edilerek uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesinde,

2-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52.maddesinin 2.fıkrasında "En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı,kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir."şeklinde düzenlemelere yer verilmesi karşısında,sanıklar hakkında kanunda yazılı olmadığı şekilde gün adli para cezasının 1.000 yeni Türk Lirasından adli para cezasına çevrilmesinde,

3-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun kararda değerlendirilmemesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK' nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumunun ibhar olunduğu anlaşıldı.

Gereği düşülüp düşünüldü;

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünceler yerinde görüldüğünden Eyüp 1.Sulh Ceza Mahkemesinin 22.05.2008 tarih ve 2006/80-2008/343 sayılı kararının, 5271 sayılı CMK' nun 309. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine,dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 23.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu