Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2011/12855 E., 2011/19930 K.

3. Ceza Dairesi 2011/12855 E., 2011/19930 K.
5271 CMK 231 HAGB-AGAÇ DİKME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
"İçtihat Metni"

Basit yaralama suçundan sanık S... Y...'in,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1,86/3,62. maddeleri gereğince 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,sanık hakkındaki hükmün hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,sanığın 5 sene süreyle denetime tabi tutulmasına,denetim süresi içinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/8-c maddesi uyarınca sanığın 1 sene süre ile haftada 8 saati geçmemek kaydı ile ağaç dikme işlerinde çalıştırılmasına dair Kazan Asliye Ceza Mahkemesinin 18.06.2009 tarihli ve 2008/109 esas, 2009/172 sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığının 24.06.2011 tarih ve 2011/8493-36081 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.08.2011 tarih ve 2011/241836 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/8.maddesinin alt bentlerinde mahkemenin belirleyeceği süreyle sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak sanıklara yüklenecek yükümlülükler,

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,

Şeklinde belirlenmiş olup, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 09/06/2009 tarihli ve 2009/5644 esas, 2009/13118 sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, bunların dışında Cumhuriyet savcısının infaz yetkisini de kısıtlayacak şekilde, yılın her zamanı mümkün olmayan ağaç dikme yükümlülüğünün, her hafta yerine getirilmesinde imkansızlık bulunduğu gibi,sanık hakkında yükümlülük belirlenirken kanun koyucunun amacına uygun, akla ve mantığa muhalif olmayan tarafları tatmin edici, denetime elverişli bir yükümlülüğe hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK' nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünceler yerinde görüldüğünden Kazan Asliye Ceza Mahkemesinin 18.06.2009 gün ve 2008/109-2009/172 sayılı kararının 5271 sayılı CMK' nun 309. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA,müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine,dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 30.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu