Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2011/12845 E., 2011/21529 K.

3. Ceza Dairesi 2011/12845 E., 2011/21529 K.
ADLİ PARA CEZASINDA 5237 TCK 53-1 HAK YOKSUNLUĞU OLMAZ
"İçtihat Metni"

Yaralama suçundan sanık B... Y...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 52. maddeleri gereğince 1480 Türk lirası adli para cezasına çevrilmesine,aynı kanunun 53/1-a-b-d-e. bentlerindeki haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya, 53/1-c. bendindeki haklardan koşullu salıverilmesine kadar yoksun bırakılmasına dair Diyarbakır 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 18.02.2011 tarihli ve 2010/475 Esas-2011/211 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 26.06.2011 tarih ve 2011/8573-36221 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18.08.2011 tarih ve 2011/245785 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre,

1-Sanık hakkında üzerine yaralama suçundan dolayı verilen 5237 sayılı Kanunun 86/2, 86/3-e, 29, 62/1.maddeleri uyarınca belirlenen 37 gün hapis cezasının,aynı kanunun 52/2 maddeleri gereğince günlüğü 20,00 yeni Türk Lirası üzerinden 740 Türk lirası adli para cezalarına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde fazla ceza tayininde,

2-5237 sayılı Kanunun 53.maddesi gereğince, adli para cezasına mahkumiyet halinde anılan maddenin 1.fıkrasındaki hak yoksunluklarına hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden Diyarbakır 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 18.02.2011 tarih ve 2010/475 esas, 2011/211 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nun 309/4 maddesinin (d) bendi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, sanığa hükmedilen sonuç adli para cezasının 740 Türk Lirası adli para cezasına indirilmesine, infazın bu miktar üzerinden yapılmasına; TCK.'nun 53.maddesi uyarınca hak yoksunluğuna hükmedilmesine ilişkin kısmın hüküm fıkrasından çıkarılmasına, hükmün diğer bölümlerinin aynen korunmasına,dosyanın mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu