Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2011/11273 E., 2011/12873 K.

3. Ceza Dairesi 2011/11273 E., 2011/12873 K.
ERTELİ HAPİS-5237SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 53-3 VELAYET VESAYET HAKİMİN TAKDİRİNDE
"İçtihat Metni"

Yaralama suçundan sanık M... B...'nun;5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/1,86/3,87/1-d,29,62,51/1 . maddeleri uyarınca 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının ertelenmesine,aynı kanunun 53/1-a-b-d-e.bentlerindeki haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya,53/1-c.bendindeki haklardan koşullu salıverilmesine kadar yoksun bırakılmasına dair Samsun 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 28.03.2011 tarihli ve 2010/669 Esas-2011/179 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 17.05.2011 tarih ve 2011/6415-28495 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21.06.2011 tarih ve 2011/210527 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53/3.maddesinde yer alan "Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet,vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz.Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın e bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir" hükmüne aykırı olarak,hapis cezası ertelenen sanık hakkında aynı kanunun 53/3.maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına hükmedilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma yazısına dayanan tebliğnamede,5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53/3.maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına hükmedildiği belirtilmekte ise de;mahkemenin gerekçeli kararın 8.bendinde açıkça 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53/1-c maddesi gereğince sanığın şartla tahliye olduktan sonra velayet hakkından vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılmasına yer olmadığına karar verdiği, 5237 ayılı TCK'nun 53/3. maddesi uyarınca ertelenen hükümlü hakkında 1. fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmasına karar verilmesinin hakimin takdirinde olduğu anlaşılmakla, bu hususun kanun yararına bozma yasa yoluna konu edilmesi yerinde görülmediğinden, (Samsun ) 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 28.03.2011 gün ve 2010/669-2011/179 sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 28.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu