Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2009/9706 E., 2009/18374 K.

3. Ceza Dairesi 2009/9706 E., 2009/18374 K.
"İçtihat Metni"

6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet suçundan sanık İ... K...'ün 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/1-c. Maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın cezasından aynı Kanun'un 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis ve 2 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen adli para cezasının aynı Kanun'un 52/2. maddesi gereğince günlüğü 20 yeni Türk lirasından paraya çevrilerek 40 yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. Maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Karacabey Sulh Ceza Mahkemesinin 30/04/2008 tarihli ve 2007/249-2008/226 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile "Karacabey Sulh Ceza Mahkemesinin 30/04/2008 tarih ve 2007/249 esas, 2008/226 sayılı kararının eki sayılmak ve hüküm kısmının Türk Ceza Kanunu'nun 52/son maddesi gereğince....." bölümüne kadar gelmek ve sonrası aynı kalmak üzere aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur. Sanık İsmail Karagöz'ün üzerine atılı 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet suçundan eylemine uyan ve lehine olan 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/1-c. maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olduğundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 31/2. maddesi gereğince cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak 6 ay hapis ve 2 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun'un 62. maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 5 ay hapis ve 1 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına" ilişkin K.... Asliye Ceza Mahkemesinin 17.07.2008 tarihli ve 2008/115 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 31.3.2009 tarih ve 18086 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20.04.2009 tarih ve 2009/93461 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 5271 sayılı Kanun'un 5560 sayılı Kanun'la değişik 231/12. maddesi uyarınca mahkeme kararının, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kısmının itiraza tabi olduğu, sanık hakkında tayin olunan cezaya ilişkin asıl hükmün ise, aynı Kanun'un 231/11. maddesi gereğince, sanığın denetimli serbestlik süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, mahkemenin geri bıraktığı hükmü açıklaması üzerine kanun yoluna tabi olması gerektiği cihetle, itirazın sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının oluşup oluşmadığı yönünden incelenmesi yerine, yazılı gerekçeyle itirazın kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 3.2.2009 tarih ve 2009/13-12 sayılı kararı ve buna uyum gösteren Ceza Daireleri uygulamalarına göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına itiraz halinde yapılacak incelemenin, ancak CMK'nun 231. maddesinin objektif koşullarının belirlenmesiyle sınırlı bir inceleme olması gerektiğinden;

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden Karacabey Asliye Ceza Mahkemesinin 17.7.2008 tarih ve 2008/115 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309/3. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA,

Bozma kararı doğrultusunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının oluşup oluşmadığı yönünden itiraz merciince herhangi bir değerlendirme yapılmadığından, itirazın bu hususla sınırlı olarak incelenmesi için dosyanın K.... Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02.11.2009 günündeoybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu