Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI (KYB)


3. Ceza Dairesi 2009/17472 E., 2009/17070 K.

3. Ceza Dairesi 2009/17472 E., 2009/17070 K.
"İçtihat Metni"

6831 sayılı Orman Kanunu'na aykırı davranmak suçundan sanık M...B...'nun 6831 Sayılı Kanun'un 91/5, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62/1, 50/l a-2. 5/1-2. maddeleri uyarınca 580.00 ve 80.00 yeni Türk Lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, anılan Kanun'un 231/8. maddesi gereğince sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına dair Kastamonu Sulh Ceza Mahkemesinin 21.8.2008 tarihli ve 2006/143 esas, 2008/654 sayılı kararına yapılan itirazın reddine ilişkin K... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.10.2008 tarihli ve 2008/449 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 16.6.2009 tarih ve 32088 sayılı yazısıyla Kanun Yararına Bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30.6.2009 tarih ve 2009/161035 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi;

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, sanığın ormandan düşük ve devrikten izinsiz emval temin ettiği, emvalin değerinin 8.2.2008 tarihli bilirkişi raporu ile belirlendiği kamu zararının doğduğu ve giderildiğine dair delil olmadığı, 5271 Sayılı Kanun'un 231/6. maddesi (c) bendinde yer alan unsurun gerçekleşmediği gözetilerek itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK' nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Dairemizin 22.3.1990 tarih ve 1990/10083-3099 sayılı ve 29.9.1997 tarih ve 1997/9022-9744 sayılı kararlarında olduğu gibi Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre, devlet ormanından düşük ve devrikten emval temin etme suçlarında, suça konu emvalin yediemine alındığı ve mahkemece zoralımına karar verildiği durumlarda orman idaresinin zararının doğmadığı kabul edilmektedir. Somut olayda, suça konu emvalin yediemine alınıp mahkemece zoralımına karar verildiği ve müdahil idarece başkaca zarara uğrama iddiası bulunmadığı anlaşılmakla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde (zararın karşılanması koşulu yönünden) bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Adalet Bakanlığının, K..... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.10.2008 tarih ve 2008/449 değişik iş sayılı kararının Kanun Yararına bozulması talebinin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 12.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu