Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI (KYB)

2. Ceza Dairesi         2020/27863 E.  ,  2020/11778 K.BAĞLANTILI (BIRLIKTE)IŞLENEN HIRSIZLIK , IŞYERI DOKUNULMAZLIĞININ IHLALI VE MALA ZARAR VERME SUÇLARINDAN HARSIZLIK VE IŞYERI DOKUNULMAZLIĞININ IHLALI SUÇLARINDAN KARARIN BOZULMASI HALINDE, MALA ZARAR VERME SUÇU YÖNÜNDEN SONRADAN ORTAYA ÇIKAN DURUMUN YARGILAMANIN YENILENMESI YOLUYLA MAHALLINDE ÇÖZÜLMESI GEREKTIĞINE DAIR ILAM. TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 151
"İçtihat Metni"Mala zarar verme suçundan sanıklar Ş. G. ve Y. Ç.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151/1 ve 62. maddeleri uyarınca 2000 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına dair Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesinin 10/10/2018 tarihli ve 2016/405 Esas ve 2018/712 Karar sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 11/10/2019 gün ve 12917-2019 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/10/2019 gün ve 2019/100887 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;Mala zarar verme suçundan sanıklar Ş.G. ve Y. Ç.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151/1, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 2.000,00 Türk lirası adlî para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına dair Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesinin 10/10/2018 tarihli ve 2016/405 esas, 2018/712 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.Dosya kapsamına göre, sanıkların mala zarar verme suçu ile birlikte işlediği iddia olunan nitelikli hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlâl suçlarının istinaf edilmesi üzerine, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 08/05/2019 tarihli ve 2019/957 esas, 2019/928 sayılı kararı ile sanıklar hakkındaki mahkûmiyet hükümleri kaldırılarak sanıkların beraatlerine karar verildiği anlaşılmakla; Kesin nitelikte olması nedeniyle istinaf incelemesine konu edilmeyen mala zarar verme suçunun, sanıklar hakkında beraat kararı verilen nitelikli hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlâl suçlarıyla bağlantılı olduğu ve birlikte işlendikleri, sanıkların mala zarar verme suçunu işlediklerine dair sanıkların savunması aksine her türlü şüpheden uzak mahkûmiyetlerine yeter derecede kesin ve inandırıcı kanunî deliller bulunmadığı gözetilmeden beraatleri yerine yazılı şekilde mahkûmiyetlerine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İnceleme konusunu oluşturan davada, her ne kadar sanıklar Ş.G. ve Y. Ç. hakkında Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesinin 10/10/2018 tarihli ve 2016/405 Esas, 2018/712 Karar sayılı ilamı ile hırsızlık, işyeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından mahkumiyet kararı verildiği, hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin sanık Y. Ç. tarafından istinaf edilmesi üzerine, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 08/05/2019 tarihli ve 2019/957 Esas, 2019/928 Karar sayılı kararı ile hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlarından sanıklar hakkında kurulan mahkumiyet hükümleri kaldırılarak atılı hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlarını işledikleri sabit olmadığından sanıkların beraatine karar verildiği ve bu nedenle hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlarıyla birlikte işlendiği belirtilen mala zarar suçlarından da beraat kararı verilmesinin talep edildiği anlaşılmış ise de; kesinleşen hükümden sonra ortaya çıkan bu durumun ancak 5271 sayılı CMK’nın 311/1-e maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi sebebi olabileceği, kanun yararına bozma gerekçesi yapılamayacağından ve delillerin takdir ve değerlendirilmesinde yanılgıya düşüldüğünden söz edilerek kanun yararına bozma yasa yoluna başvurma olanağı da bulunmadığından, (BOLVADİN) Asliye Ceza Mahkemesinden kesin olarak verilen 10/10/2018 tarihli ve 2016/405 Esas – 2018/712 Karar sayılı karara yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 03/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu