Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI (KYB)


2. Ceza Dairesi 2010/11987 E., 2010/14962 K.

2. Ceza Dairesi 2010/11987 E., 2010/14962 K.
"İçtihat Metni"

T.C.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan H... Ü...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179/2, 50, 52. maddeleri gereğince 600 yeni Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun'un 53/6. maddesi gereğince 1 yıl süreyle ehliyetinin geri alınmasına dair (D....) 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/10/2006 tarihli ve 2005/854 esas, 2006/531 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 27/03/2010 gün ve 2010/3153/19170 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14.04.2010 gün ve 2010/81522 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, sanığın yokluğunda verilen ve ceza miktarı itibarıyla kesin nitelikte olan kararda, kararın kesin nitelikte olduğu ve kanun yolu belirtilmeksizin, yargı yolu açık olmak üzere 7 gün içerisinde başvurulabileceği belirtilmesi suretiyle kanun yolu, mercii ,süresi ve şekli konusunda tereddüt oluşturacak şekilde verilen karara karşı sanık tarafından temyiz kanun yoluna başvurulması üzerine Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 06/11/2008 tarihli, 2008/14827-18269 sayılı ilamı ile kararın kesin nitelikte olduğundan bahisle temyiz talebinin reddine karar verilmesi karşısında, kararın usulen kesinleştiği kabul edilerek yapılan incelemede,

5237 sayılı Kanun'un 53/6. maddesinde yer alan sürücü belgesinin geri alınmasına yönelik hak yoksunluğu yaptırımının taksirli suçlardan mahkûmiyet hâlinde uygulanabileceği, bu hususun Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 06/06/2008 tarihli, 2008/14073 esas-2008/10476 sayılı ilâmında da belirtildiği cihetle, sanığın kasıtlı bir suçtan mahkûmiyet sebebiyle 1 yıl süreyle sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilmesinde

İsabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

5237 sayılı Yasanın 53/6.maddesi uyarınca, sürücü belgesinin, taksirli suçtan mahkumiyet halinde geri alınmasına karar verilebileceği ve aynı Kanunun 179.maddesinde tanımlanan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun kasten işlenebilen suçlardan olduğu gözetilmeden, sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmolunması karşısında, kanun yararına bozma istemi ise yerinde görüldüğünden, (D....) 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 10.10.2006 gün ve 2005/854, 2006/531 sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309.maddesinin 4.fıkrasının (d) bendi uyarınca BOZULMASINA, hükümde yer alan “

“5237 sayılı TCK.’nın 53/6.maddesine göre trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özene uymayan sanığın, 1 yıl süreyle ehliyetinin geri alınmasına”

” ilişkin kısmın hüküm fıkrasından çıkarılmasına, hükmün diğer bölümlerinin aynen korunmasına, 05.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu