Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI (KYB)


2. Ceza Dairesi 2010/11980 E., 2010/14125 K.

2. Ceza Dairesi 2010/11980 E., 2010/14125 K.
"İçtihat Metni"

- Hakaret suçu.

-Cezanın miktarı itibarıyla kesin olması

- Kesin karara karşı kanun yararına bozma başvurusu

- Kararın katılana tebliğinin yapılmaması

- 5237 sayılı Kanunun 125/1, 125/4, 62, 52, 5271 sayılı Kanunun 309

Hakaret suçundan sanıklar İ... K... ve Y... K...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/4, 62, 52. maddesi uyarınca ayrı ayrı 1.740 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına dair (A...) 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 06/11/2009 tarihli ve 2008/838 esas, 2009/392 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 24/03/2010 gün ve 2010/2941/18344 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/04/2010 gün ve 2010/76515 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, gıyapta verilen karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sanıklara tebliğ olunmamış ise de; haklarında verilen cezanın miktarı itibarıyla kesin nitelikte olduğu cihetle, sanıklar tarafından verilen 15/12/2009 tarihli dilekçe ile anılan kararın öğrenilmiş olduğu kabul edilerek yapılan incelemede,

Hükmedilen cezanın nevi ve miktarına göre, sanıklar hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunda mahkemece bir değerlendirme yapılmamasında;

İsabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hükmolunan cezanın miktar ve nev'i itibariyle karar kesin ve sanıkların, 15.12.2009 günlü dilekçelerinden, hükümden haberdar oldukları anlaşılmakta ise de; yokluğunda verilen hükmün katılana da tebliğ edilmediği ve bu itibarla usulen kesinleşmediği, kesinleşmemiş kararlara karşı kanun yararına bozma isteminde bulunulamayacağından, katılana gerekçeli karar tebliğ edildikten ve karar kesinleştikten sonra yeniden kanun yararına bozma isteminde bulunulması mümkün olup, henüz kesinleşmemiş olan karara yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 28.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu