Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI (KYB)


2. Ceza Dairesi 2010/11966 E., 2010/14972 K.

2. Ceza Dairesi 2010/11966 E., 2010/14972 K.
"İçtihat Metni"

Sanık İ...S...'ın, alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179/3, 62/1, 52/2. maddeleri uyarınca 500 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına dair T.... Sulh Ceza Mahkemesinin 16/06/2009 tarihli ve 2008/52 esas, 2009/313 sayılı kararını müteakip, aynı eylem nedeniyle yeniden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179/3, 62/1, 50/1-a, 52/2. maddeleri uyarınca 1.500,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına dair T... Sulh Ceza Mahkemesinin 19/06/2009 tarihli ve 2008/308 esas, 2009/338 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 21.03.2010 gün ve 2010/2776-17267 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07.04.2010 gün ve 2010/75150 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu:

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre,

1-T.... Sulh Ceza Mahkemesinin 19/06/2009 tarihli, 2008/308 esas-2009/338 sayılı kararı bakımından

Sanığın 16/12/2007 günü saat 22:20 sıralarında sevk ve idaresindeki 55 FC 455 plâkalı aracı alkollü olarak kullanmak seklinde belirlenen eylemi sebebiyle hakkında Samsun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince tanzim olunan 16/12/2007 tarihli, A-684833 sayılı suç tutanağı üzerine Tekkeköy Cumhuriyet Başsavcılığının 06/02/2008 tarihli, 2007/1940-2008/39 sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda Tekkeköy Sulh Ceza Mahkemesinin 16/06/2009 tarihli, 2008/52 esas, 2009/313 sayılı kararı ile cezalandırılmış olmasından dolayı, aynı eylem sebebiyle, aynı sanık hakkında, aynı yer Cumhuriyet Başsavcılığının 12/08/2008 tarihli, 2008/1584-276 sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223. maddesi uyarınca reddine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesinde,

2-T.... Sulh Ceza Mahkemesinin 16/06/2009 tarihli, 2008/52 esas, 2009/313 sayılı kararı bakımından, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" başlıklı 179. maddesinin 3. fıkrasında alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma hâlinin suç olarak düzenlendiği, maddede belirtilen "emniyetli bir şekilde" ifadesinin kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından bir tehlikeye neden olunması şeklinde anlaşılması gerektiği, salt alkollü araç kullanmanın ne şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmeden bu madde uyarınca cezalandırılamayacağı, keza 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. maddesinde alkollü araç kullanma eyleminin düzenlendiği ve dosya kapsamına göre, trafik görevlilerince sanığın sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilerek ceza makbuzu düzenlendiği anlaşılmakla, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında,

İsabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Tekkeköy Sulh Ceza Mahkemesinin, 19.06.2009 tarih, 2008/308, 2009/338 sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma istemi nedeniyle incelemede;

Hükümlü İ... S... hakkında, 16.12.2007 tarihli olay nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan, 06.02.2008 tarih, 2008/39 sayılı iddianame ile açılan kamu davasında, Tekkeköy Sulh Ceza Mahkemesinin, 16.06.2009 gün 2008/52, 2009/313 sayılı kararı ile mahkumiyet kararı verilmiş olmakla, aynı olay nedeniyle 12.08.2008 gün, 2008/276 sayılı iddianame ile açılan mükerrer davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hükümlülük kararı verilmesi karşısında, kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (T....) Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 19.06.2009 gün ve 2008/308, 2009/338 sayılı kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309.maddesinin 4.fıkrasının (d) bendi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/7.maddesi gereğince REDDİNE, hükmolunan cezanın çektirilmemesine,

2-T.... Sulh Ceza Mahkemesinin, 16.06.2009 tarih, 2008/52, 2009/313 sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma istemine gelince;

Tekkeköy C.Başsavcılığının, 06.02.2008 tarih, 2008/39 sayılı iddianamesi ile Samsun-Ordu Karayolu üzerinde seyir halinde olan sanığın, Tekkeköy ışıklı kavşağında, kırmızı ışıkta geçmesi ve yapılan ölçümde alkollü olduğunun anlaşılması nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla kamu davası açılıp, dosyada mevcut 16.12.2007 tarihli, saat 23.05'te düzenlenen tutanakla, sanığın tehlikeli şekilde araç kullanıp, Tekkeköy ışıklı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığının ve 2.49 promil alkollü olduğunun ve polis ekiplerine zorluk çıkardığının tespit edilmesi karşısında, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına rağmen araç kullanması nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun yasal unsurlarının oluştuğunda tereddüt bulunmayıp, 2918 sayılı Yasanın 47.maddesi uyarınca işlem yapılmış ise de, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 15.maddesinin 3.fıkrasında, hem kabahat, hem de suç olarak tanımlanan fiil nedeniyle suçtan dolayı yaptırım uygulanabileceğinin öngörülmesi karşısında, hükümde isabetsizlik bulunmadığından, (T....) Sulh Ceza Mahkemesinin, 16.06.2009 gün ve 2008/52, 2009/313 sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 05.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu