Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI (KYB)


2. Ceza Dairesi 2009/50868 E., 2009/46411 K.

2. Ceza Dairesi 2009/50868 E., 2009/46411 K.
"İçtihat Metni"

Elektrik hırsızlığı suçundan sanık B...K...'ın, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/1-f, 168/1, 62. 50, 52.maddeleri uyarınca 6.000,00 Yeni Türk lirası adli adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, A.... 8.Asliye Ceza Mahkemesinin 19/07/2006 tarihli ve 2006/213-490 Sayılı kararının infazı sırasında, hükümlüye para cezası ödeme emrinin tebliğ edilmeye çalışılmasından sonra para cezasını ödemediğinden bahisle 10 ay hapis cezası olarak infazına ilişkin, aynı Mahkemenin 28/12/2006 tarihli ve 2006/213-490 Sayılı ek kararına yapılan itirazın reddine dair (A...) 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 13/02/2007 tarihli ve 2007/177 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 11/06/2007 gün ve 30666 Sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay 6.Ceza Dairesinin 15/10/2009 gün ve 2007/18716 esas, 2009/13310 karar sayılı görevsizlik kararı ile dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106/2.maddesindeki "Adli para cezasını içeren ilam Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilir. Cumhuriyet savcısı 30 gün içinde adli para cezasının ödenmesi için hükümlüye 20 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bir ödeme emri tebliğ eder" aynı Kanun'un 20/3.maddesindeki "Çağrı kağıdı, hükümde gösterilen adrese teblig edilir. Hükümlü, adres değişikliklerini mahkemeye veya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmekle yükümlüdür. Aksi halde hükümde gösterilen adreste yapılan tebligat geçerlidir" şeklindeki düzenlemeler karşısında, para cezası ödeme emrinin hükümlüye 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre tebliğ edilmesi gerekeceği, somut olayda ise hükümlüye para cezası ödeme emrinin usulüne göre tebliğ edilmemiş olmasına nazaran, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden (A...) 3.Ağır Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen, 13.02.2007 gün ve 2007/177 D.İş sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309.maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA, sonraki işlemlerin itiraz merciince yerine getirilmesine, 09/12/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu