Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI (KYB)


2. Ceza Dairesi 2009/42556 E., 2009/39511 K.

2. Ceza Dairesi 2009/42556 E., 2009/39511 K.
"İçtihat Metni"

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan sanık A... T...'ün, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179/3, 62, 50, 52. maddeleri uyarınca 2.000,00 yeni Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun'un 53/6. maddesi gereğince 2 yıl süreyle ehliyetinin geri alınmasına, ceza miktarına göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına dair D.... 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 26/06/2007 tarihli ve 2007/97-546 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 02.09.2009 gün ve 2009/10365-48939 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28.09.2009 gün ve 2009/209909 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Tüm dosya kapsamına göre; sanığın yüzüne karsı verilen kararın hüküm fıkrasında, cezanın tür ve miktarına göre kararın kesin olduğunun belirtilmemesinin maddi hata olarak kabul edilmesi gerektiği düşüncesiyle yapılan incelemede;

1-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5560 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinin uygulanma şartları arasında yer almayan "cezanın miktarı" kavramına dayanarak, sanık hakkında yasaya aykırı gerekçeyle anılan maddenin uygulanmamasında,

2-Sanığın mahkûm olduğu suçun kasıtlı suç olması karşısında, 5237 sayılı Kanun'un 53/6. maddesi uyarınca sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde,isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden (D.....) 1.Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 26.07.2007 gün ve 2007/97-546 sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309.maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA, sonraki işlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, 21.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu