Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI (KYB)


2. Ceza Dairesi 2009/42546 E., 2009/39506 K.

2. Ceza Dairesi 2009/42546 E., 2009/39506 K.
"İçtihat Metni"

Bıçakla yaralama suçundan sanık E... Y...'ın, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 456/4, 457/1. maddeleri gereğince 652,00 yeni Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, sabıkasında geçen (E...) Sulh Ceza Mahkemesinin 12/04/2004 tarihli ve 2004/461-556 sayılı kararı ile verilen erteli cezasının 765 sayılı Kanun'un 95. maddesi uyarınca aynen infazına dair Edremit 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 28/06/2006 tarihli ve 2005/350 esas, 2006/272 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 01/09/2009 gün ve 2009/10223/48494 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/09/2009 gün ve 2009/205458 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Tüm dosya kapsamına göre, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 95/2. maddesinin karşılığının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesinde düzenlendiği, anılan maddede ise erteli para cezalarının infazı konusunda bir hüküm bulunmaması ve E.. Sulh Ceza Mahkemesinin 12/04/2004 tarihli ve 2004/461-556 sayılı kararı ile verilen erteli cezanın 594.154.000,00 Türk lirası ağır para cezası olması karşısında, sanığın aleyhine olacak biçimde aynen infaza karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

5237 sayılı Kanunun 58.maddesinin 3.fıkrası uyarınca tekerrür halinde seçimlik cezalardan hapis cezasının tercih edilmesi zorunluluğu karşısında, mahkemece 765 sayılı Yasanın lehe olduğunun kabulünde isabetsizlik bulunmadığı gibi lehe yasanın ilgili tüm hükümlerinin birbirlerine karıştırılmaksızın uygulanması gerekip, karma uygulama yapılamayacağından, 765 sayılı Yasanın 95.maddesi uyarınca önceki mahkumiyetin aynen infazına karar verilmesinde isabetsizlik görülmemekle, (E...) 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 28.06.2006 gün ve 2005/350, 2006/272 sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 21.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu