Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI (KYB)


2. Ceza Dairesi 2009/39891 E., 2009/36482 K.

2. Ceza Dairesi 2009/39891 E., 2009/36482 K.
"İçtihat Metni"

- Bıçakla müessir fiil suçu

- Lehe kanunun tespiti

- Cezanın alt sınırdan belirlenmesi ve ertelenmemesi,

- Suçun uzlaşma kapsamında kalması,

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda değerlendirme yapılmaması

- Yaş sebebiyle indirim yapılmaması,

-765 sayılı Kanunun 456/4, 457/1; 5395 sayılı Kanunun 23/1, 24, 5271 sayılı Kanunun 309

Bıçakla müessir fiil suçundan sanık F... B....'ın 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 456/4, 457/1.maddeleri gereğince 587 yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair (Ü....) 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 13/05/2008 tarihli ve 2006/173 esas, 2008/302 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalett Bakanlığınca verilen 30/07/2009 gün ve 2009/8749/42261 sayılı kanun yararına bozma talebinde dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27.08.2009 gün ve 2009/190589 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 456/4.maddesinde yazılı seçenek cezalardan para cezası tercih edilerek alt sınırdan ceza belirlenmesi ve sonuç para cezasının ertelenmemesi karşısında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerinin daha lehe olduğu gözetilerek uygulama yapılması gerekirken, yazılı biçimde karar verilmesinde,

Suçun işlendiği tarihte 18 yaşını ikmal etmediği anlaşılan sanığın üzerine atılı suçu düzenleyen 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 456/4.maddesinde öngörülen müeyyidenin alt sınırının 2 yılı aşmaması karşısında, 31/07/2004 olan suç tarihi nazara alındığında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 24.maddesinin, 19/12/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikten önceki hali uyarınca uzlaşma kapsamında bulunduğu cihetle, öncelikle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253 ve 254.maddeleri uyarınca uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesinde,

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23/1.maddesinde 5560 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikten önce yer alan "Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda belirlenen ceza, en çok üç yıla kadar (üç yıl dahil) hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir." şeklindeki düzenleme karşısında, bu husus nazara alınmadan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının şartlarının oluşmadığından bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesinde,

Kayden 28/10/1986 doğumlu olup, suçun işlendiği 31/07/2004 tarihinde 18 yaşını ikmal etmediği anlaşılan sanık hakkında tayin olunan cezadan, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 55/3.maddesi gereğince indirim yapılmamış bulunulmasında, isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden (Ü...) 2.Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 13.05.2008 gün ve 2006/173, 2008/392 sayılı kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309.maddesinin 4.fıkrasının (b)bendi uyarınca BOZULMASINA, sonraki işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 30.09.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu