Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI (KYB)


2. Ceza Dairesi 2009/39890 E., 2009/37510 K.

2. Ceza Dairesi 2009/39890 E., 2009/37510 K.
"İçtihat Metni"

Kasten yaralama suçundan sanık E.... K..'nun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2-3-e, 29, 31/3, 52.maddeleri gereğince 600 yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23/1.maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı Kanun'un 23/3.maddesi uyarınca herhangi bir yükümlülük altına alınmaksızın 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına dair (S...) Çocuk Mahkemesinin 06/02/2008 tarihli ve 2006/350 esas, 2008/27 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin (S....) 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 09/03/2009 tarihli ve 2009/176 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 30/07/2009 gün ve 2009/8748/42260 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27.08.2009 gün ve 2009/190588 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, 5395 sayılı Kanun'un 23/1.maddesi gereğince haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen çocuklar açısından denetim süresinin üç yıl olması gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü iyerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık hakkında bıçakla kasten yaralama suçundan, Samsun Çocuk Mahkemesinin 06.02.2008 gün, 2006/350, 2008/27 sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5395 sayılı Kanunun 23/3.maddesi uyarınca 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına ilişkin kararı, Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesince itirazın reddine karar verilmesi ile kesinleşmiştir.

Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanığın, bıçakla kasten yaralama suçu, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olmadığından, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden, 5271 sayılı Yasanın 231. maddesinin ilk yasalaşan hali ile 5395 sayılı Yasanın, 5560 sayılı Yasanın 40. maddesi ile değiştirilen 23. maddesinin uygulanma koşulları bulunmamaktadır. 5728 sayılı Yasanın 562.maddesi ile 5271 sayılı Yasanın 231. maddesinde yapılan değişiklikle soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlar nedeniyle verilen mahkumiyet hükümleri yönünden de hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün bulunmakla birlikte, hüküm tarihinde 5728 sayılı yasanın yürürlükte bulunmaması nedeniyle hüküm tarihi itibariyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden uygulanabilecek lehe hüküm 5395 sayılı Yasanın 23. maddesinin ilk halidir. Buna göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde, çocuk, beş yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulur. Denetim süresi çocuklar açısından 5560 sayılı Yasanın 40. maddesi ile 3 yıla indirilmiş ise de maddenin diğer koşullarının lehe olması karşısında, sadece denetim süresinin 3 yıl olarak uygulanması, Ceza Genel Kurulu’nun 10.03.2009 gün, 2008/241, 2009/57 sayılı kararında da belirtildiği üzere, karma uygulamaya neden olacağından, yerel mahkemece denetim süresinin 5 yıl olarak uygulanmasında ve itiraz merciince itirazın reddine karar verilmesinde isabetsizlik görülmediğinden, S.... 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 09.03.2009 gün ve 2009/176 D.İş sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 07.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu