Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 2. CEZA DAIRESI (KYB)


2. Ceza Dairesi 2009/39658 E., 2009/40760 K.

2. Ceza Dairesi 2009/39658 E., 2009/40760 K.
"İçtihat Metni"

Kasten yaralama suçundan sanık A.. Ö...'ün 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2,3-a,62/1.maddeleri gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına dair R....Sulh Ceza Mahkemesinin 22/09/2008 tarihli ve 2008/29-66 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 29/07/2009 gün ve 2009/8651/41949 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/08/2009 gün ve 2009/188292 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, tekerrüre esas alınan R... Sulh ceza Mahkemesinin 09/04/2007 tarihli ve 2006/148 esas, 2007/13 sayılı kararının, sonraki suçun işlendiği 20/08/2007 tarihinden sonra, 10/09/2007 tarihinde kesinleştiğinin anlaşılması karşısında, olayda 5237 sayılı Kanunun 58/1.maddesindeki koşulların oluşmadığı gözetilmeden, sanığın mükerrir olduğundan bahisle hapis cezasının tercih edilerek, hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden R.... Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 22/09/2008 gün ve 2008/29-66 sayılı kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309.maddesinin 4.fıkrasının (d)bendi uyarınca BOZULMASINA, hükümde yer alan "sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına" ilişkin kısmın hüküm fıkrasından çıkarılmasına, hükmün diğer bölümlerinin aynen korunmasına 28.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu