Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. CEZA DAIRESI (KYB)


13. Ceza Dairesi 2011/30175 E., 2011/9192 K.

13. Ceza Dairesi 2011/30175 E., 2011/9192 K.
AYNEN İNFAZ-765 95 YE GÖRE VERİLEN ERTELİ PARA CEZASI 5237 TCK 51/1'E GÖRE AYNEN İNFAZ EDİLEMEZ
"İçtihat Metni"

Hırsızlık suçundan sanık M... A...'un, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/1-b maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, evvelce işlemiş bulunduğu suçtan dolayı Kırıkkale 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 04/03/2004 tarihli ve 2003/383 esas, 2004/135 sayılı kararına konu erteli 762.762.000 Türk lirası ağır para cezasının 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 95/2. maddesi uyarınca infazına dair Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/03/2008 tarihli ve 2007/80 esas, 2008/101 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 23.02.2011 tarih ve 2011/1975/10733 sayılı kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08.04.2011 tarih ve 2011/118310 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi.

MEZKUR İHBARNAMEDE

Dosya kapsamına göre,sanığın sabıkasında mevcut Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesince verilen erteli ağır para cezasının 765 sayılı Kanun'un 95/2. maddesi uyarınca aynen infazına karar verilmiş ise de, 5237 sayılı Kanun'un 51. maddesinin 7. fıkrasında, denetim süresi içerisinde yeniden suç işlenmesi durumunda sadece erteli hapis cezasının infazının öngörüldüğü cihetle, sanığa adlî para cezası verilmesi sebebiyle yürürlükte bulunmayan anılan madde uyarınca sanığın aleyhine olarak erteli cezanın infazına karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK.'nın 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlışılmış olmakla,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı yerinde görüldüğünden istemin kabulü ile hırsızlık suçundan sanık M... A... hakkında verilen Kırıkkale 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 06.03.2008 tarih ve 2007/80 esas, 2008/101 sayılı verilip, kesinleşen hükmün, 5271 sayılı CMK.nun 309/4-d maddesi gereğince BOZULMASINA, hükümde yer alan 765 sayılı TCK.nın 95/2. maddesinin uygulanmasına ilişkin parağrafın hüküm fıkrasından çıkarılmasına, hükmün diğer kısımlarının AYNEN MUHAFAZASINA, 14.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu