Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. CEZA DAIRESI (KYB)


13. Ceza Dairesi 2011/16235 E., 2011/6151 K.

13. Ceza Dairesi 2011/16235 E., 2011/6151 K.
ARŞİV SİLME-HIRSIZLIK ERTELİ PARA ANAYSA 76'YA GÖRE SİLİNEMEZ
"İçtihat Metni"

Hırsızlık suçundan sanık E... K...'un, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 491/ilk, 522/1, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 4. maddeleri gereğince 600.000 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 647 sayılı Kanun'un 6. maddesi uyarınca ertelenmesine dair Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 24/12/1998 tarihli ve 1997/716 esas, 1998/1084 sayılı kararını müteakip, hükümlünün adlî sicil arşiv kaydının silinmesi talebinin, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun geçici 2/2. maddesi uyarınca kabulüne, arşiv kaydının silinmesine ilişkin aynı Mahkemenin 27/04/2009 tarihli ve 2009/561 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 23.11.2009 tarih ve 2009/13496/66415 sayılı Kanun Yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay C.Başsavcılığının 18.12.2009 tarih ve 2009/272087 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi.

MEZKUR İHBARNAMEDE;

5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu'nun geçici 2. maddesi 2. fıkrasında "Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin. Cumhuriyet başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir." şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın eyleminin Anayasanın 76. maddesi kapsamında kaldığı ve 5352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca mahkûmiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmediğinden 5271 sayılı CMK.nun 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay C.Başsavcılığının ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden kabulü ile hırsızlık suçundan hükümlü E... K... hakkında Malatya 2.Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 27.04.2009 tarih ve 2009/561 değişik iş sayılı kararın (Anayasa Mahkemesinin 14.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 20.01.2011 gün ve 2008/44-2011/21 sayılı iptal kararının yürürlüğe henüz girmediği de gözetilerek) 5271 sayılı CMK.nın 309.maddesi gereğince BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, 23.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu