Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. CEZA DAIRESI (KYB)


13. Ceza Dairesi 2011/14076 E., 2011/6975 K.

13. Ceza Dairesi 2011/14076 E., 2011/6975 K.
HAGB MAHKEME HÜKÜM KURMADAN HAGB UYGULAMIŞ ANCAK ÖNCE HÜKÜM KURULMASI GEREKİR
"İçtihat Metni"

Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık,konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından sanık V... T...'un 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/1-b, 35.,31/3. maddeleri uyarınca 8 ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının aynı Kanun'un 51. maddesi uyarınca ertelenmesine dair Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22.09.2008 tarihli ve 2008/472 esas, 2008/389 sayılı kararını kapsayan dosya ile geceleyin bina içinde muhafazaya alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs,cam kırmak suretiyle nas-ı ızrar suçlarından sanık V... T... hakkında yapılan yargılama sonunda, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23/1-2-3. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına ilişkin Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 14.06.2006 tarihli ve 2006/676 esas,2006/475 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 06.10.2009 tarih ve 2009/11719/55793 sayılı Kanun Yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet.Başsavcılığının 19.10.2009 tarih ve 2009/231560 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi.

MEZKUR İHBARNAMEDE;

A- Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22.09.2008 tarihli ve 2008/472 esas, 2008/389 sayılı kararı yönünden;

Suç tarihinden önce hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50/3. maddesi uyarınca aynı maddenin 1. fıkrasındaki tedbirlerden birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesinde ve hüküm tarihi itibarıyla da 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerekip gerekmediği tartışılmadan yazılı şekilde karar verilmesinde,

B- Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 14.06.2006 tarihli ve 2006/676 esas,2006/475 sayılı kararı yönünden;

1-Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin 24.09.2008 tarihli ve 2008/22700 esas, 2008/14606 sayılı ilamında belirtildiği üzere,5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesinde yer alan "sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise;mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir."şeklindeki düzenleme karşısında , sanık hakkında öncelikle suçun sabit olması halinde ceza hükmü kurulması gerektiği nazara alınmadan, yazılı şekilde karar verilmesinde,

2-Suç tarihi olan 13.11.2005 tarihi itibarıyla 12-15 yaş grubunda olan sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinde, 5395 sayılı kanunun 23. maddesi uyarınca 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde denetim süresinin 5 yıl olarak tespit edilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 sayılı CMK.nun 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış olmakla;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kanun Yararına Bozma istemi yerinde görülmekle:

Manisa 4.Asliye Ceza Mahkemesinin 22/09/2008 tarihli ve 2008/472 esas,2008/389 sayılı kararı ile,aynı Mahkemenin 14/06/2006 tarihli ve 2006/676 esas,2006/475 sayılı kararlarının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı kanunun 309/4-b maddesi uyarınca Mahkemesince yeniden yargılama yapılması için dosyaların mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine 22/11/2011 günü oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu