Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. CEZA DAIRESI (KYB)


13. Ceza Dairesi 2011/13962 E., 2011/6974 K.

13. Ceza Dairesi 2011/13962 E., 2011/6974 K.
MÜKERRİR AÇILAN DAVANIN REDDİ GEREKİR -5237 TCK 223/7
"İçtihat Metni"

Gece vakti hırsızlık suçundan sanık M... K...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/1 ,b, 143. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, mükerrir olduğundan aynı Kanun'un 58. maddesine göre sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına dair Kartal 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/04/2008 tarihli ve 2007/428 esas, 2008/294 sayılı kararını müteakip, sanığın aynı eylemi sebebiyle tekrar cezalandırılmasına ilişkin Kartal 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 05/11/2008 tarihli ve 2007/584 esas, 2008/769 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 04.09.2009 tarih ve 2009/10744/50037 sayılı Kanun Yararına Bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09.10.2009 tarih ve 2009/214763 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi.

MEZKUR İHBARNAMEDE:

Sanığın müşteki M... C...'a ait park halindeki aracı çalması sebebiyle Kartal 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/04/2008 tarihli ve 2007/428 esas, 2008/294 sayılı kararı ile hüküm verilmiş olması sebebiyle, aynı sebeple açılan diğer davanın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/7. maddesi gereğince reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış olmakla,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar yazısı yerinde görüldüğünden istemin kabulü ile gece vakti hırsızlık suçundan sanık M... K... hakkındaki Kartal 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 05.11.2008 tarihli ve 2007/584 esas, 2008/769 sayılı verilip kesinleşen kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı Yasa'nın 309/4-d maddesi ile 223/7. maddeleri gereğince sanık hakkındaki kamu davasının REDDİNE, sanık hakkında hükmolunan cezanın çektirilmemesine, 23.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu